หนังสือเดินทางไทยสำหรับบุคคลทั่วไป

หนังสือเดินทางไทยสำหรับบุคคลทั่วไป

25 ก.ย. 2563

หนังสือเดินทาง

1. หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป

- ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า
- ต้องมาดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพ (เก็บลายนิ้วมือ สแกนม่านตา และถ่ายรูป)
- เด็ก/ผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) บิดาและมารดา และ/หรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ ต้องมาแสดงตนพร้อมผู้เยาว์ เพื่อลงนามให้ความยินยอมด้วย

- ผู้ที่เกิดในต่างประเทศและยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านไทย ทำหนังสือเดินทางเล่มแรกได้ (อายุใช้งานไม่เกิน 5 ปี) หนังสือเดินทางตั้งแต่เล่มที่ 2 เป็นต้นไปต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไทยเท่านั้นถึงจะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้

- วิธีการการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านไทย ทำได้ 2 วิธี
1. ดำเนินการด้วยตนเองที่ประเทศไทย ที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่
2. หากไม่สามารถกลับไปดำเนินการด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ คลิกที่นี่
- ควรทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่อย่างน้อย 6 เดือน ก่อนที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมจะหมดอายุ เพื่อป้องกันปัญหาในการยื่นขอต่อหรือเปลี่ยนวีซ่า ปัญหาสายการบินปฏิเสธการขึ้นเครื่อง หรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอื่นปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศ
- กรณีหนังสือเดินทางที่มีอายุอยู่สูญหาย ต้องแจ้งความหายที่สถานีตำรวจท้องที่ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ โทรแจ้งความได้ที่หมายเลข 131-444 และนำหลักฐานการแจ้งความหายมาแสดงประกอบการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
- กรณีหนังสือเดินทางที่หมดอายุแล้วสูญหาย ไม่ต้องแจ้งความหาย
- ไม่สามารถต่ออายุหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่หมดอายุได้ ต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เท่านั้น
- ระยะเวลาได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 3 - 6 สัปดาห์ เนื่องจากต้องผลิตเล่มที่ประเทศไทย
- ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษในบัตรประชาชน ต้องตรงกันกับ ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษในหนังสือเดินทาง หากไม่ตรงกัน ต้องทำบัตรประชาชนใหม่ก่อน
- กรณีที่ต้องการเปลี่ยนนามสกุลในหนังสือเดินทางตามการสมรสหรือการหย่า ต้องดำเนินการที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศไทยก่อนมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

2. เอกสารที่ต้องใช้ในการขอทำหนังสือเดินทาง

2.1 หนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไป (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป) เคยมีหนังสือเดินทางแล้วมาทำเล่มใหม่
เอกสารที่ต้องใช้
- หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หรือสำเนา)
- บัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนา) ที่มีอายุใช้งาน ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ ตรงกับหนังสือเดินทาง
- กรณียังไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชน ใช้ทะเบียนบ้านแทนได้

2.2 เอกสารเพิ่มเติมสำหรับบุคคลทั่วไป (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป) กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มแรก
- สูติบัตรไทย (ต้นฉบับ)
- หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่ของออสเตรเลีย

2.3 หนังสือเดินทางผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำ 20 ปี) กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มแรก
- เอกสารผู้เยาว์
- ผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ หรือบิดามารดา ต้องมาแสดงตนพร้อมผู้เยาว์ เพื่อลงนามให้ความยินยอมด้วย
- สูติบัตรไทย
- เอกสารผู้ปกครอง/บิดา/มารดา
- บิดา/มารดาสัญชาติไทย บัตรประชาชนต้นฉบับหรือสำเนา
- กรณีบิดา/มารดาเป็นชาวต่างชาติ หนังสือเดินทาง หรือ ใบขับขี่
- เอกสารเพิ่มเติมของผู้ปกครอง/บิดา/มารดา
- หนังสือปกครองบุตร (ป.ค. 14) กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายไทย และผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดา
- ทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่า กรณีที่ระบุให้บิดา หรือ มารดา มีอำนาจปกครองบุตรแต่ผู้เดียว
- คำสั่งศาล กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาที่ระบุให้บิดา หรือ มารดา มีอำนาจปกครองบุตรแต่ผู้เดียว
- หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม กรณีบิดา/มารดา รับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม
- ใบมรณบัตร กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต
- หนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ กรณีบิดาและมารดา และ/หรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ ไม่สามารถมาแสดงตนและลงนามให้ความยินยอมได้
- กรณีบิดาและมารดาอยู่ที่ประเทศไทย ให้บิดาและมารดาจัดทำหนังสือยินยอม โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่เขต/อำเภอ/หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น
- กรณีบิดาและมารดาอยู่ในต่างประเทศ ให้บิดาและมารดาจัดทำหนังสือยินยอมที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศนั้น
- หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี กรณีทั้งบิดาและมารดา (หรือผู้มีอำนาจปกครอง) ไม่สามารถมาแสดงตนและลงนามให้ความยินยอมได้ โดยมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่อายุ 20 ปีขึ้นไปเป็นผู้ลงนามแทน

3. ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

- กดบัตรคิว “ทำหนังสือเดินทาง”
- สแกน QR Code “ทำหนังสือเดินทาง” กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางออนไลน์ (กรอกแบบฟอร์มในวันที่มายื่นคำร้องเท่านั้น)
- รอเรียกคิว
- ระยะเวลาการทำบัตร 10 - 15 นาที กรณีเอกสารครบถ้วน
- ระยะเวลาการรอคิว ประมาณ 30 – 60 นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มารับบริการ
- ค่าธรรมเนียม
- หนังสือเดินทาง 5 ปี 60 ดอลลาร์
- หนังสือเดินทาง 10 ปี 90 ดอลลาร์

4. การรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่

- รับด้วยตนเอง ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตามวันเวลาที่นัดหมาย พร้อมใบรับเล่มหนังสือเดินทาง
- ให้บุคคลอื่นรับแทน ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ สิ่งที่ต้องนำมาแสดง 1) ใบรับเล่มหนังสือเดินทาง 2) เอกสารแสดงตนของผู้มารับแทน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ (หรือสำเนา)
- ส่งไปรษณีย์ ต้องเตรียมซองไปรษณีย์มาด้วยตนเอง และต้องเป็นซองไปรษณีย์ลงทะเบียน เท่านั้น (registered envelop) พร้อมจ่าหน้าซองชื่อ-นามสกุล ระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่งหนังสือเดินทางไปให้ มอบให้เจ้าหน้าที่ในวันที่มาทำหนังสือเดินทาง

5. คำถามที่พบบ่อย

ถาม หนังสือเดินทางหมดอายุแล้ว เมื่อมาทำเล่มใหม่จะเสียค่าปรับหรือไม่
ตอบ ไม่มีค่าปรับ แต่ต้องเสียแค่ค่าธรรมเนียมสำหรับการทำเล่มใหม่

ถาม หนังสือเดินทางเล่มเดิมยังไม่หมดอายุ สามารถทำเล่มใหม่ได้หรือไม่
ตอบ สามารถทำเล่มใหม่ได้ โดยอายุของหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะเริ่มตั้งแต่วันที่มายื่นเรื่อง มิใช่ต่อเนื่องจากวันที่เล่มเก่าหมดอายุ

ถาม ในวันที่ยื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะทราบหมายเลขหนังสือเดินทางเล่มใหม่เพื่อนำไปใช้ยื่นเรื่องที่จำเป็นได้หรือไม่
ตอบ ยังไม่สามารถทราบได้ จะทราบต่อเมื่อได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่เท่านั้น

ถาม หากหนังสือเดินทางหมดอายุแล้ว และต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นเร่งด่วน ต้องทำอย่างไร
ตอบ สามารถขอทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน เพื่อใช้เฉพาะเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น

ถาม บิดา/มารดา อยู่ต่างรัฐในออสเตรเลีย ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ เช่น มารดา อยู่ซิดนีย์ บิดาอยู่รัฐอื่น จะต้องทำอย่างไร
ตอบ บิดา/มารดา ที่ไม่สามารถมาลงนามได้ ต้องดำเนินการดังนี้ 1) ทำหนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางต่างประเทศ 2) นำหนังสือให้ความยินยอมฯ ที่ผ่านการรับรองจาก NOTARY PUBLIC แล้วไปให้กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) รับรอง (Authentication)ไปรับรองเอกสารที่ Notary Republic 3) นำไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (DFAT) และ 4) ส่งหนังสือยินยอมฯ มารับรองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อประกอบการทำหนังสือเดินทางของผู้เยาว์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งมาที่อีเมล์: thaipassport@thaiconsulatesydney.org

 

*****************
อัพเดทข้อมูลล่าสุด เมื่อเดือนมิถุนายน 2564