หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ

20 ก.ย. 2562

Website-Icon-53

ข้อมูลทั่วไป

  • สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ เช่น หนังสือมอบอำนาจทั่วไป หนังสือมอบอำนาจที่ดิน หนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง การโอนที่ดิน การทำหนังสือยินยอมการติดต่อธนาคาร เป็นต้น
  • ผู้ร้องต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง และลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เท่านั้น
  • สำนักงานเขตหรืออำเภอที่ประเทศไทยมักจะขอสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้วแนบไปด้วย

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

  • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ โดยกรอกแบบฟอร์มและเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วน
  • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มมอบอำนาจ โดยกรอกข้อความด้วยปากกาหมึกน้ำเงินให้ครบถ้วน ยกเว้นการลงลายมือชื่อให้มาทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุล ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (สถานกงสุลใหญ่ฯรับรองเฉพาะลายมือชื่อ ไม่รับรองข้อความที่ปรากฏในหนังสือมอบอำนาจ)
  • ผู้มอบอำนาจ

          - บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งานของผู้มอบอำนาจ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด

          - หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งานของผู้มอบอำนาจ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด

  • ผู้รับมอบอำนาจ

       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งานของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 2 ชุด

  • สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล สูติบัตร ฯลฯ จำนวน 2 ชุ
  • ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และใช้เวลาดำเนินการ 1 วันทำการ

 

เวลาให้บริการของฝ่ายนิติกรณ์

วันจันทร์-วันศุกร์                  

ช่วงเช้า       9.30 - 12.30 น.

ช่วงบ่าย    14.00 - 16.30 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งมาที่อีเมล์: legal@thaiconsulatesydney.org