หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มี.ค. 2567

| 49,876 view

Website-Icon-2-70_2

การทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป (กรุณาอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วน)

  • การมอบอำนาจ หมายถึง การที่บุคคลหนึ่ง (ผู้มอบอำนาจ) มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง (ผู้รับมอบอำนาจ) มีอำนาจทำการแทน และการกระทำมีผลทางกฎหมายเสมือนว่าตัวทำการนั้นเอง ในกรณีผู้มอบอำนาจ ไม่สามารถกระทำการนั้นได้ด้วยตนเองที่ประเทศไทย โดยมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปดำเนินการแทนที่สำนักงานเขต/อำเภอ หน่วยงานราชการอื่นๆ (เช่น กรมที่ดิน) การทำธุรกรรมที่ธนาคาร (กู้สินเชื่อ) หรือธุรกรรมอื่นๆ เช่น ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
  • ตัวอย่างกรณีการใช้หนังสือมอบอำนาจ
   • มอบอำนาจทั่วไป
   • การย้าย-เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน
   • ให้ความยินยอมบุตรซึ่งอายุต่ำกว่า 20 ปีทำหนังสือเดินทาง
   • ธุรกรรมเรื่องที่ดิน-โฉนด (ท.ด. 21) *ต้องใช้แบบฟอร์มของกรมที่ดิน
   • ธุรกรรมเรื่องอาคารชุด (อ.ช. 21)
   • ขอหนังสือรับรองความเป็นโสด (รับรองโสด)
   • ขอบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส (แจ้งแต่งงาน)
   • ขอบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการหย่า (แจ้งหย่า)
   • ขอเปลี่ยนชื่อตัว หรือนามสกุล
   • ขอแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฏร์ ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน
   • ขอหนังสือรับรองอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   • ขอหนังสือแสดงสิทธิปกครองบุตร (ปค. 14)
   • ดำเนินการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปี ขึ้นไป)
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จะรับรองลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ สำหรับผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น โดยไม่รับรองข้อความใดๆ ที่ปรากฏในเอกสาร สำหรับชาวต่างชาติ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของ หนังสือมอบอำนาจ (มิใช่บุคคลสัญชาติไทย)
  • ผู้มอบอำนาจสัญชาติไทยจะต้องมาแสดงตนและลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุลเท่านั้น หากไม่สามารถมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ ให้ท่านดำเนินการเช่นเดียวกับ หนังสือมอบอำนาจ (มิใช่บุคคลสัญชาติไทย)
  • สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับรองลายมือชื่อในเอกสารที่กรอกข้อความไม่ครบถ้วน ท่านควรตรวจสอบและขอคำแนะนำกับหน่วยงานที่ร้องขอหนังสือมอบอำนาจจากท่าน เกี่ยวกับการระบุข้อความที่ถูกต้องในหนังสือมอบอำนาจและเอกสารประกอบ 
  • หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับสามารถใช้ยื่นต่อ 1 หน่วยงาน ดังนั้นขอให้ท่านศึกษาว่าท่านประสงค์จะยื่นหนังสือมอบอำนาจให้หน่วยงานใดบ้าง และจำนวนกี่ฉบับ
 • สถานกงสุลใหญ่ฯ สงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือการปฏิเสธการรับคำร้อง หากผู้ยื่นคำร้องมีเอกสารสำคัญไม่ครบถ้วน 

 

หนังสือมอบอำนาจ (บุคคลสัญชาติไทย)

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการยื่นคำร้อง

 1. ใบคำร้องนิติกรณ์ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและลงนามแล้ว
 2. หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ ที่มีอายุใช้งาน  1 ฉบับ
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ ที่มีอายุใช้งาน 1 ฉบับ
 4. หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนบ้านไทย ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ
 5. หนังสือมอบอำนาจ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยยังไม่ต้องลงลายมือชื่อ และนำมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตามวันเวลาที่ได้รับนัดหมาย ซึ่งท่านจะต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น
 6. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจทั่วไป แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจเรื่องที่ดิน (ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน (ท.ด. 21) / ที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน (ท.อ.4) / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.21)(ดาว์นโหลดแบบฟอร์มทั้งหมดได้ที่ด้านล่างของหน้านี้)

 

ค่าธรรมเนียมนิติกรณ์

25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อตราประทับ 

สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทาง ดังนี้

 • เงินสด ชำระที่เคาน์เตอร์บริการของสถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น
 • บัตรเดบิต / บัตรเครดิต ของ VISA / Mastercard ชำระที่เคาน์เตอร์บริการของสถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น (บวกค่าธรรมเนียม 1.5% ของจำนวนค่าธรรมเนียมนิติกรณ์)
 • Postal Money Order สั่งจ่ายในนาม “Royal Thai Consulate-General, Sydney”

 

การยื่นคำร้องด้วยตัวเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

 • กรุณานัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอรับรองเอกสาร คลิกเพื่อทำการนัดหมาย
 • กรุณาแสดงข้อความยืนยันการนัดหมายต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาที่นัดหมายไว้
 • สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดรับคำร้องนิติกรณ์ จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 9:30-12:30 น. และ 14:00-15.00 น. เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

 

ระยะเวลา

ยื่นคำร้องด้วยตนเอง - ปกติระยะเวลาดำเนินการภายในวันเดียวกัน หรือ 1 วันทำการ กรณีเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้อาจใช้เวลาเพิ่มขึ้นหากมีเอกสารจำนวนมาก หรือปัญหาต่างๆที่ไม่คาดคิด

 

หนังสือมอบอำนาจ (มิใช่บุคคลสัญชาติไทย)

หนังสือมอบอำนาจ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ ตามที่หน่วยงานร้องขอหนังสือมอบอำนาจกำหนดไว้  จะต้องนำเอกสารดังกล่าวไป (1) รับรองลายมือชื่อ และ/หรือ รับรองเอกสารจาก โนตารีพับลิค (Notary Public)  (2) รับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) of Australia) และ (3) รับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียในเอกสารตัวจริง จากสถานสถานกงสุลใหญ่ฯก่อน จึงจะสามารถใช้ดำเนินการในประเทศไทยได้

 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการยื่นคำร้อง

1.ใบคำร้องนิติกรณ์ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและลงนามแล้ว

2.หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่ของผู้เป็นเจ้าของเอกสาร หรือผู้ยื่นคำร้อง (กรณีดำเนินการทางไปรษณีย์ให้แนบสำเนาเอกสาร โดยไม่ต้องแสดงเอกสารฉบับจริง)

3.ต้นฉบับเอกสาร ที่ผ่านการรับรองมีประทับตราและลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารของ DFAT พร้อมสำเนา 1 ชุด

 

ค่าธรรมเนียม

25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อตราประทับ (สถานถานกงสุลใหญ่ฯ จะประทับตราตามจำนวนตราประทับของ DFAT)

สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทาง ดังนี้

 • เงินสด ชำระที่เคาน์เตอร์บริการของสถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น
 • บัตรเดบิต / บัตรเครดิต ของ VISA / Mastercard ชำระที่เคาน์เตอร์บริการของสถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น (บวกค่าธรรมเนียม 1.5% ของจำนวนค่าธรรมเนียมนิติกรณ์)
 • Postal Money Order สั่งจ่ายในนาม “Royal Thai Consulate-General, Sydney”

 

การยื่นคำร้องด้วยตัวเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

 • กรุณานัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอรับรองเอกสาร คลิกเพื่อทำการนัดหมาย
 • กรุณาแสดงข้อความยืนยันการนัดหมายต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาที่นัดหมายไว้
 • สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดรับคำร้องนิติกรณ์ จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 9:30-12:30 น. และ 14:00-15.00 น. เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

 

การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์

สามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการยื่นคำร้องตามที่ระบุไว้ ทางไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการส่งเอกสาร พร้อมแนบค่าธรรมเนียมนิติกรณ์เป็น Money Order สั่งจ่ายในนาม “Royal Thai Consulate-General, Sydney” และซองไปรษณีย์เปล่าแบบลงทะเบียนสามารถติดตามได้ จ่าหน้าซองถึงตัวท่านและชำระค่าธรรมเนียมไปรษณีย์แล้ว ส่งทั้งหมดมาที่

 

Consular Section (Legalisation)

Royal Thai Consulate-General, Sydney

Level 8, 131 Macquarie Street, 

Sydney, NSW 2000

Australia

 

*หมายเหตุ: ไม่รับชำระค่าธรรมเนียมนิติกรณ์เป็นเงินสดทางไปรษณีย์ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในกรณี ความล่าช้า เอกสารเสียหาย หรือสูญหาย เนื่องจากการส่งทางไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการส่งเอกสาร ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

ระยะเวลา

ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ – ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งเอกสารให้ใน 2-3 วันทำการ (ไม่รวมระยะเวลาจัดส่ง) 

ยื่นคำร้องด้วยตนเอง - ระยะเวลาดำเนินการภายในวันเดียวกัน หรือ 1 วันทำการ กรณีเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้อาจใช้เวลาเพิ่มขึ้นหากมีเอกสารจำนวนมาก หรือปัญหาต่างๆที่ไม่คาดคิด

 

ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือมอบอำนาจ

.............................................


คำถามที่พบบ่อย

     ถาม การรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจสามารถส่งเอกสารมารับรองทางไปรษณีย์ได้หรือไม่
     ตอบ ไม่ได้ เพราะการทำหนังสือมอบอำนาจเป็นการทำนิติกรณ์ที่ให้เจ้าหน้าที่รับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจจริง และผู้มอบอำนาจมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่จริง

     ถาม แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจจะใช้แบบไหน และข้อความการเขียนในหนังสือมอบอำนาจจะเขียนอย่างไร
     ตอบ ต้องใช้แบบฟอร์มการมอบอำนาจตามที่หน่วยงานนั้นกำหนด โดยเฉพาะการมอบอำนาจเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน แนะนำให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดกับหน่วยงานนั้นโดยตรง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาส่งมาที่อีเมล: [email protected]

 

Website-Icon-2-70_2

***************************

สถานะวันที่ 29 มิ.ย. 2566