เงื่อนไขการจองคิวหนังสือยินยอม-รับรองต่างๆ

เงื่อนไขการจองคิวหนังสือยินยอม-รับรองต่างๆ

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ค. 2566

| 21,418 view

ข้อมูลสำคัญ

เงื่อนไขการจองคิวรับบริการกงสุล

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้น

  • ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการด้วยการจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบเท่านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดเวลาการรอ ลดความแออัดและเว้นระยะห่างตามมาตรการสาธารณสุข
  • บริการที่ต้องจองคิวล่วงหน้าได้แก่ 1. หนังสือเดินทาง 2. บัตรประชาชน 3. งานนิติกรณ์ (หนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจ พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ หนังสือขอผ่อนผันทหารและอื่นๆ) 4. งานทะเบียนราษฎร สูติบัตร มรณบัตร จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า 
  • ก่อนจองคิว โปรดตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในบริการของท่านให้ครบถ้วน หากเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน อาจไม่สามารถดำเนินการจนแล้วเสร็จได้
  • จองคิว 1 คนต่อ 1 คิว (เช่นกรณี พ่อ แม่ ลูก มาขอรับบริการ ต้องจองคิวแยกกันเป็นรายบุคคล ห้ามใช้ชื่อตัวเองจองคิวแทนบุคคลอื่นๆ ในครอบครัว) ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการจองคิว และ SMS แจ้งเตือนเมื่อถึงวันนัดหมาย
  • เป็นระบบจองคิวเพื่อให้บริการตามรอบเวลา (ช่วงเช้ามี 3 รอบ รอบ 09.30 รอบ 10.30 และรอบ 11.30 รอบบ่ายมี 2 รอบ รอบ 14.00 และ 15.00) เมื่อท่านมาถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ตามรอบเวลาจองคิว ห้ท่านแสดงหลักฐานการจองคิวต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อรับบริการแบบมาก่อนได้สิทธิก่อน (first-come-first-served basis) ในรอบการจองนั้น และท่านจะได้รับบริการภายใน 1 ชั่วโมง (โดยประมาณ) ของรอบการจองนั้นๆ ยกเว้น บริการรับรองเอกสารเกี่ยวกับที่ดินหรือธนาคารที่มีเอกสารจำนวนมาก เจ้าหน้าที่อาจนัดเพื่อมารับเอกสารในวันถัดไป
  • โปรดมาถึงก่อนเวลานัด 5 นาที หากมาถึงก่อนเวลาโปรดรอให้ถึงรอบเวลาการจองของท่านเพื่อกดบัตรคิวรับบริการ หากมาถึงช้าเกิน 1 ชั่วโมงของรอบเวลาการจอง ท่านอาจต้องรอรับบริการในรอบคิวถัดไป  
  • สำหรับผู้ที่ไม่ได้จองคิวล่วงหน้า และ walk in เข้ามาขอรับบริการ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณาให้บริการท่านในรอบเวลาที่มีคิว สถานกงสุลใหญ่ฯ อาจทำนัดหมายให้ท่านมารับบริการในช่วงเวลาอื่น หากในวันดังกล่าวมีผู้มารอรับบริการเต็มจำนวนแล้วจำเป็นต้องปฏิเสธการให้บริการหากไม่มีเวลาเพียงพอ
  • กรณีจำเป็นเร่งด่วน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมาถึง เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นรายกรณีตามความจำเป็นเร่งด่วน

Website-Icon-2-69_2