รายละเอียดในการติดต่อ


     Level 8, 131 Macquarie Street Sydney NSW 2000

     โทรศัพท์ (02) 9241 2542-3 

 

Official LINE ID: @thaiconsulatesyd 

messageImage_1631492490109

 

---------------------------

อีเมล 

     - สำหรับหนังสือเดินทางไทย : thaipassport@thaiconsulatesydney.org

     - สำหรับบัตรประจำตัวประชาชนไทย: thaiid@thaiconsulatesydney.org

     - สำหรับการรับรองเอกสาร: legal@thaiconsulatesydney.org

     - สำหรับทะเบียนครอบครัว (สมรส/หย่า/สูติบัตร/มรณบัตร): thairegistration@thaiconsulatesydney.org

     - สำหรับวีซ่าเข้าประเทศไทย: visa@thaiconsulatesydney.org

     - สำหรับเรื่องทั่วไป: info@thaiconsulatesydney.org

     - สำหรับกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ: thaisydney@thaiconsulatesydney.org 

---------------------------

Facebook: www.facebook.com/sydthaiconsulate

---------------------------

สายด่วน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์


"กรุณาส่งข้อความ (SMS)" ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
          1. ชื่อ-นามสกุล
          2. รัฐ-เมืองที่อยู่อาศัย
          3. ข้อสอบถาม/เหตุจำเป็นเร่งด่วน
          ส่งไปที่หมายเลข 0411 424 303

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในโอกาสแรก

เหตุร้ายแรง-เหตุฉุกเฉินโทร 000