การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2567

| 9,526 view

Registration of Family Status

 

ขั้นตอนการบันทึกฐานะฯ

(กรณีจดทะเบียนสมรส/หย่าตามกฎหมายออสเตรเลีย)

     กรณีที่ผู้ร้องจดทะเบียนสมรส/หย่าตามกฎหมายท้องถิ่นออสเตรเลีย/หย่าโดยคำสั่งศาลออสเตรเลีย และต้องการบันทึกฐานะแห่งครอบครัว เพื่อแจ้งให้ทางการไทยทราบ รวมถึงเปลี่ยนคำนำหน้านาม/นามสกุลมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการรับรอง/แปลเอกสารในประเทศออสเตรเลีย

     1.นำทะเบียนสมรส/หย่าออสเตรเลีย/เอกสารหย่าที่ออกโดยศาลออสเตรเลีย ไปรับรอง (Authentication) ที่กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) จองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์DFAT 

     2.นำทะเบียนสมรส/หย่า/เอกสารหย่าที่ออกโดยศาลออสเตรเลีย ที่ผ่านการรับรอง (Authentication) ไปแปลเป็นภาษาไทยโดยหน่วยงาน NAATI (http://naati.com.au)

     3.นำเอกสารข้อ 1 และข้อ 2 มารับรองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีค่าธรรมเนียมฉบับละ 25 ดอลลาร์ สามารถกดจองคิวเพื่อมารับบริการรับรองเอกสารได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ 

        Website-Icon-2-70_2

  • กรณีคู่สมรส/หย่าทั้งสองไม่สามารถดำเนินการบันทึกสถานะครอบครัวได้ด้วยตัวเองในประเทศไทย สามารถทำเรื่องมอบอำนาจเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ดูข้อมูลหนังสือมอบอำนาจและกดจองคิวเพื่อมารับบริการได้ที่

     Website-Icon-2-70_2

  • กรณีจดทะเบียนสมรสแต่คู่สมรสชาวต่างชาติไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย คู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องทำหนังสือตกลงการใช้ชื่อสกุล โดยมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุลใหญ่ฯ มีค่าธรรมเนียม ฉบับละ 25 ดอลลาร์

ขั้นตอนในประเทศไทย

     1.นำต้นฉบับทะเบียนสมรส/หย่า/เอกสารหย่าที่ออกโดยศาลออสเตรเลีย พร้อมคำแปลที่ผ่านการรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ไปรับรองที่กรมการกงสุลหรือศูนย์บริการรับรองเอกสารในประเทศไทย ข้อมูลการรับรองเอกสาร คลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

     2.ผู้ร้องนำทะเบียนสมรส/หย่า/เอกสารหย่าที่ออกโดยศาลออสเตรเลีย พร้อมคำแปลที่ผ่านการรับรองแล้ว และเอกสารประกอบอื่นๆ ไปยื่นบันทึกฐานะแห่งครอบครัว ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (สามารถดำเนินการเปลี่ยนชื่อสกุล/คำนำหน้า ได้ในคราวเดียวกัน)

 

หมายเหตุ  เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร ผู้ร้องจำเป็นต้องติดต่อที่ว่าการอำเภอฯ หรือเขต ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อสอบถามในการจัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนการดำเนินการที่ถูกต้อง