การรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ต.ค. 2566

| 16,245 view

Website-Icon-2-70_2

1.หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป

     - การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย

          - เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยจะต้องผ่านการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศที่ประเทศไทย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) ก่อนที่จะนำมารับรองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

          - เอกสารภาษาไทยที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องได้รับการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล (คลิกเพื่อดูลายละเอียด) ก่อนที่จะนำมารับรองเอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

     - การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานออสเตรเลีย

          - เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการออสเตรเลีย จะต้องผ่านการรับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) ก่อนที่จะนำมารับรองเอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

          - เอกสารอื่น ๆ ที่ออกโดยองค์กรเอกชนหรือบุคคล จะต้องผ่านการรับรองเอกสารที่ทนายความสาธารณะ (Notary Public) ของ ออสเตรเลีย และผ่านการรับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) จึงจะสามารถนำมายื่นขอรับรองเอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ ท่านสามารถค้นหา Notary Public ได้ที่

          ACT Public Notaries Public in the ACT (Supreme Court of the ACT)

          NSW Public Notaries (The Society of Notaries of New South Wales)

          Northern Territory Public Notaries (Supreme Court of the NT)

          Queensland Public Notaries (The Society of Notaries Queensland)

          South Australian Public Notaries (Notaries' Society of South Australia)

          Tasmanian Public Notaries (The Law Society of Tasmania)

          Victorian Public Notaries (The Society of Notaries of Victoria)

          Western Australian Public Notaries (WA Justice Department)

 

2.เอกสารประกอบการขอรับรองเอกสาร

     - แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ โดยกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

     - หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งานของผู้ยื่นรับรองเอกสาร พร้อมสำเนา 1 ชุด

     - ต้นฉบับเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล  หรือ กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT))

     - ค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อ 1 นิติกรณ์ตราประทับรับรอง ต่อตราประทับจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือ กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT))

 

3.ขั้นตอนการขอรับรองเอกสาร

     - ยื่นด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

          - กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

          - กดบัตรคิวและรอเรียกคิว

          - ยื่นเอกสารประกอบการขอรับรองเอกสาร

          - ชำระค่าธรรมเนียม

          - ระยะเวลาดำเนินการ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มารับบริการ 

     - ยื่นเอกสารทางไปรษณีย์

          - จัดส่งเอกสาร ถึง Legalization Section, Royal Thai Consulate-General, Sydney Level 8, 131 Macquarie Street Sydney NSW 2000 โดยในซองประกอบด้วย

          - เอกสารประกอบการขอรับรองเอกสาร

          - ค่าธรมเนียมนิติกรณ์ ชำระเป็น Money Order สั่งจ่าย “Royal Thai Consulate-General, Sydney”

          - ซองไปรษณีย์ส่งกลับ ซองลงทะเบียน (Registered Post Envelope - B4 size) จ่าหน้าซองถึงตัวเอง

หมายเหตุ 

     - สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ

     - สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล หรือ กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย โดยไม่รับรองข้อความใดๆ ที่ปรากฎในเอกสาร

 

4.คำถามที่พบบ่อย

     ถาม เอกสารที่บริษัทเอกชนทั่วไปออกเองเพื่อนำไปใช้ในประเทศไทย เช่น หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน จะต้องรับรองอย่างไร
     ตอบ ผู้ที่จะลงนามในหนังสือหรือเอกสาร จะต้องลงนามต่อ Notary Public โดยหลังจากได้การรับรองจาก Notary Public ให้นำเอกสารไปรับรอง (Authentication) ที่ กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) ก่อนที่จะขอรับรองเอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

     ถาม หากเอกสารต้นฉบับที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยอยู่กับผู้ร้องที่ออสเตรเลีย จะสามารถให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ดำเนินการรับรองเอกสารต้นฉบับได้หรือไม่ หากไม่ได้จะต้องดำเนินการอย่างไร
     ตอบ สถานกงสุลใหญ่ไม่สามารถดำเนินการรับรองเอกสารราชการต้นฉบับ ที่ออกโดยหน่วยงานในประเทศไทยได้ สถานกงสุลใหญ่จะรับรองเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศที่ประเทศไทย โดยท่านสามารถทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และจัดส่งหนังสือมอบอำนาจ พร้อมเอกสารต้นฉบับที่ประสงค์จะให้รับรอง ไปให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินยื่นขอรับรองเอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล แทนเจ้าของเอกสาร แล้วส่งกลับมาให้ท่านดำเนินขอรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาส่งมาที่อีเมล: [email protected]

 

Website-Icon-2-70_2 

***************************

สถานะวันที่ 22 พ.ย. 25644