หนังสือเดินทางไทยสำหรับบุคคลทั่วไป (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป)

หนังสือเดินทางไทยสำหรับบุคคลทั่วไป (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป)

25 ก.ย. 2563

Website-Icon-53

ข้อมูลทั่วไป

 • ควรตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทางอย่างสม่ำเสมอ ว่าหนังสือเดินทางหมดอายุ หรือมีอายุต่ำกว่า 6 เดือนหรือไม่ ซึ่งหากหนังสือเดินทางหมดอายุ หรือมีอายุน้อยกว่า 6 เดือน ควรติดต่อเพื่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 • หนังสือเดินทางไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ จะต้องขอทำเล่มใหม่ทุกครั้ง
 • หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) แบบมีอายุ 5 ปี และ 10 ปี
 • ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนบ้านที่ประเทศไทยเป็นหลัก ดังนั้น ชื่อ–นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนของผู้ร้อง และจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้ร้องต้องการใช้นามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่สำนักงานเขต/อำเภอที่ประเทศไทยก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

* สำหรับผู้ที่เกิดในต่างประเทศจะอนุโลมให้ขอมีหนังสือเดินทางเล่มแรกได้โดยไม่ต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งจำเป็นต้องไปเพิ่มชื่อเข้าไว้ในทะเบียนบ้านและขอรับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่เขต/อำเภอที่ประเทศไทย เพื่อใช้ในการขอมีหนังสือเดินทางเล่มที่สองเมื่อเล่มแรกหมดอายุหรือสูญหาย

 

การยื่นคำร้อง

 • ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า
 • การขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือ ม่านตา และภาพถ่ายใบหน้าของผู้ร้อง ดังนั้น ผู้ร้องจะต้องมาดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น
 • ขอให้มาทำการสแกน QR Code กรอกแบบฟอร์มขอมีหนังสือเดินทางได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
 • การทำหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี มีค่าธรรมเนียม 60 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี มีค่าธรรมเนียม 90 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3-6 สัปดาห์ เนื่องจากต้องส่งข้อมูลกลับไปที่ประเทศไทย เพื่อผลิตเล่ม
 • กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าสูญหาย ต้องมีหลักฐานการแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียด้วย

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางกรณีบุคคลทั่วไป (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป)

 • สแกน QR Code เพื่อกรอกคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ณ วันที่มายื่นคำร้อง
 • บัตรประจำตัวประชาชน  
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม 

 

การรับเล่ม

ผู้ร้องสามารถรับเล่มหนังสือเดินทางได้ 3 วิธี ดังนี้

1. รับด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับเล่มและหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

2. ให้บุคคลอื่นมารับเล่มแทน โดยลงนามมอบฉันทะในใบรับเล่ม และให้ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

3. ให้จัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไปให้ทางไปรษณีย์ โดยจัดหาซองไปรษณีย์ลงทะเบียน 

     ขนาด B4 - 500 กรัม/ 20 มม.(registered envelop recommended)  พร้อมจ่าหน้าซองถึง

     ตัวเองให้ชัดเจน แล้วนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันที่ดำเนินการขอมีหนังสือเดินทาง

 

เวลาให้บริการของฝ่ายหนังสือเดินทาง

วันจันทร์ – วันศุกร์           

ช่วงเช้า   9.30-12.30 น.

ช่วงบ่าย  14.00-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งมาที่อีเมล์: thaipassport@thaiconsulatesydney.org