การรับรองคำแปล

การรับรองคำแปล

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ต.ค. 2566

| 11,376 view

Website-Icon-2-70_2

1.หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป

     - สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษเป็นไทย สำหรับเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย หรือ หน่วยงานราชการออสเตรเลีย เท่านั้น เช่น สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนหย่า ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนสกุล หนังสือรับรองความเป็นโสด เป็นต้น

     - กรณีที่มีการแปลเอกสารที่ประเทศไทย จะต้องนำเอกสารไปผ่านการรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย ก่อนที่จะนำมายื่นเพื่อการรับรองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

     - การแปลเอกสารต้องถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ ห้ามแปลสรุป หรือรวบรัด ตัดตอน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบความถูกต้องในการแปล ก่อนจะนำมาทำการรับรอง

     - หากเอกสารมีการบันทึก หรือแก้ไขเพิ่มเติม จะต้องแปลส่วนที่บันทึกหรือแก้ไขนั้นลงไว้ด้วย เช่น การแก้ไขชื่อเด็กซึ่งบันทึกไว้ด้านหลังสูติบัตร

 

2.เอกสารประกอบการขอรับรองคำแปล

     2.1 การรับรองคำแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

          - แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ โดยกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

          - สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นเจ้าของเอกสาร ที่ยังมีอายุใช้งาน

          - ต้นฉบับเอกสารภาษาไทย

             ในกรณีที่ ไม่มีต้นฉบับมาแสดง สำเนาที่นำมายื่นจะต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากส่วนราชการที่ออกเอกสารนั้น และจะต้องผ่านการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศที่ประเทศไทย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

          - ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษ  ที่ผู้แปลลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง

การแปลต้องดำเนินการโดยนักแปลอาชีพ หากนำไปใช้กับหน่วยงานรัฐบาลของออสเตรเลีย ควรแปลและการรับรองโดย National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd. ( NAATI )

          - ค่าธรรมเนียม ชุดละ 50 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (รับรองสำเนาถูกต้องเอกสารต้นฉบับ และการรับรองคำแปลภาษาอังกฤษ)

     2.2 การรับรองคำแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

          - แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ โดยกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

          - หนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชนของผู้เป็นเจ้าของเอกสาร ที่ยังมีอายุใช้งาน

          - เอกสารต้นฉบับภาษาอังกฤษ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการออสเตรเลีย จะต้องผ่านการรับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT))  (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) พร้อมสำเนา 1 ชุด

          - ต้นฉบับคำแปลภาษาไทย ที่ผู้แปลลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง

การแปลต้องดำเนินการโดยนักแปลอาชีพ หากนำไปใช้กับหน่วยงานรัฐบาลของออสเตรเลีย ควรแปลและการรับรองโดย National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd. ( NAATI )

          - ค่าธรรมเนียม ชุดละ 50 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (รับรองเจ้าหน้าที่ DFAT และการรับรองคำแปลภาษาไทย)

 

3.ขั้นตอนการรับรองคำแปล

     - ยื่นด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

          - กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

          - กดบัตรคิวและรอเรียกคิว

          - ยื่นเอกสารประกอบการขอรับรองคำแปล

          - ชำระค่าธรรมเนียม

          - ระยะเวลาดำเนินการ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มารับบริการ 

     - ยื่นเอกสารทางไปรษณีย์

          - จัดส่งเอกสาร ถึง Legalization Section, Royal Thai Consulate-General, Sydney Level 8, 131 Macquarie Street Sydney NSW 2000 โดยในซองประกอบด้วย

          - เอกสารประกอบการขอรับรองเอกสาร

          - ค่าธรมเนียมนิติกรณ์ ชำระเป็น Money Order สั่งจ่าย “Royal Thai Consulate-General, Sydney”

          - ซองไปรษณีย์ส่งกลับ ซองลงทะเบียน (Registered Post Envelope - B4 size) จ่าหน้าซองถึงตัวเอง

          หมายเหตุ 

          - สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ

          - สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล หรือ กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย โดยไม่รับรองข้อความใดๆ ที่ปรากฎในเอกสาร

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาส่งมาที่อีเมล: [email protected]

 

***************************

สถานะวันที่ 22 พ.ย. 2564