บัตรประจำตัวประชาชนไทย

บัตรประจำตัวประชาชนไทย

20 ก.ย. 2562

Website-Icon-52

ข้อมูลทั่วไป

 • การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกต้องทำที่ประเทศไทยเท่านั้น
 • บุคคลที่สามารถขอรับบริการได้จะต้องเป็นบุคคลที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน และไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง 
 • ข้อมูลส่วนตัวในบัตรประจำตัวประชาชนจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนบ้านที่ประเทศไทยเป็นหลัก ดังนั้น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านของผู้ร้อง หากผู้ร้องต้องการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎรที่สำนักงานเขต/อำเภอที่ประเทศไทยก่อน

 

การยื่นคำร้อง

 • แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน สแกน QR code ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ให้ครบถ้วน
 • การทำบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือ ภาพถ่ายใบหน้า ผู้ร้องจะต้องมาทำบัตรฯ ด้วยตนเองเท่านั้น
 • ผู้ร้องสามารถทำบัตรฯ ล่วงหน้าก่อนวันที่บัตรหมดอายุ 60 วัน
 • กรณีที่บัตรฯ หมดอายุ เปลี่ยนคำนำหน้านาม หรือเปลี่ยนตัวสะกดชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • กรณีที่บัตรฯ หาย ชำรุด เปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือ ที่อยู่ (หลังจากที่ดำเนินการแก้ไขในทะเบียนราษฎร์ที่สำนักงานเขต/อำเภอ) มีค่าธรรมเนียม 6 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 
 • ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า และ สามารถรอรับบัตรได้ทันที

 

เอกสารประกอบการทำบัตรประจำตัวประชาชน

 

กรณีบัตรฯ หมดอายุ ชำรุด เปลี่ยนคำนำหน้านาม หรือเปลี่ยนที่อยู่

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

 กรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุล

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล

 กรณีบัตรฯ หาย

 • หนังสือเดินทางประเทศไทยเล่มปัจจุบัน (หากไม่มีหนังสือเดินทางไทยกรุณานำสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาใบสูติบัตรที่มีตัวเลขประจำตัว 13 หลักระบุอยู่ พร้อมด้วยบัตรประจำตัวของออสเตรเลียที่มีรูปถ่ายปัจจุบันที่มีชื่อสกุลตรงกับเอกสารของไทยเพื่อยืนยันตัวตน ในกรณีที่บัตรประจำตัวของออสเตรเลียระบุชื่อสกุลไม่ตรง กรุณานำใบเปลี่ยนชื่อหรือทะเบียนสมรสมาด้วยเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน)

 กรณีบัตรฯ รุ่นเก่าขาว-ดำ (เปลี่ยนบัตร หรือสูญหาย)

 • หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตรที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมด้วยบัตรประจำตัวของออสเตรเลีย หรือหนังสือเดินทางของออสเตรเลียที่มีรูปถ่ายปัจจุบันซึ่งชื่อสกุลตรงกับเอกสารของไทยเพื่อยืนยันตัวตน ในกรณีที่เอกสารออสเตรเลียระบุชื่อสกุลไม่ตรง กรุณานำใบเปลี่ยนชื่อหรือทะเบียนสมรสมาด้วยเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน

 

เวลาให้บริการฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

วันจันทร์-วันศุกร์                  ช่วงเช้า    9.30-12.30 น.

                                         ช่วงบ่าย   14.00-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งมาที่อีเมล์: thaiid@thaiconsulatesydney.org