การจดทะเบียนสมรส/หย่า

การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

25 ก.ค. 2565

เงื่อนไขการจองคิวจดทะเบียนสมรส-หย่า

19 พ.ย. 2564

การจดทะเบียนสมรส-หย่า

25 ก.ย. 2563

การจดทะเบียนสมรส

20 ก.ย. 2562

การจดทะเบียนหย่า

20 ก.ย. 2562