Thai Welfare Association’s Fundraising Charity Night

Thai Welfare Association’s Fundraising Charity Night

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.พ. 2566

| 302 view
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 สวัสดิภาพสมาคมได้จัดงาน Fundraising Charity Night เพื่อระดมทุนในการดำเนินงานของสมาคม ที่ร้านอาหารตะวันแดง โดยมีกรรมการสมาคม เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เพื่อน ๆ ชาวไทยและครอบครัว เข้าร่วม
 
ในโอกาสนี้ นางหัทยา คูสกุล กงสุลใหญ่ และข้าราชการ ได้เข้าร่วมงานและมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมและอาสาสมัครที่มีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคม ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทย
 
สวัสดิภาพสมาคม (Thai Welfare Association) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2533 เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มสตรีและเด็กไทยในออสเตรเลียที่ประสบปัญหาครอบครัว ดำเนินงานโดยเครือข่ายอาสาสมัครโดยปราศจากค่าตอบแทน ที่ผ่านมาสวัสดิภาพสมาคมได้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลืองานคุ้มครองคนไทย โดยมีบทบาทช่วยประสานงานระหว่างคนไทยที่ตกทุกข์กับหน่วยงานต่าง ๆ ของออสเตรเลีย ประเด็นที่สมาคมให้ช่วยเหลือ ได้แก่ ปัญหาด้านความสัมพันธ์และความรุนแรงภายในครอบครัว การให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย เป็นต้น
 
ผู้ประสงค์จะให้การสนับสนุนการดำเนินงาน หรือขอรับความช่วยเหลือ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaiwelfare.org/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ