หนังสือเดินทางไทย สำหรับพระภิกษุสงฆ์

หนังสือเดินทางไทย สำหรับพระภิกษุสงฆ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,249 view

Website-Icon-2-70_2    

ข้อมูลทั่วไป

     - ควรตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทางอย่างสม่ำเสมอ ว่าหนังสือเดินทางหมดอายุ หรือมีอายุต่ำกว่า 6 เดือนหรือไม่ ซึ่งหากหนังสือเดินทางหมดอายุ หรือมีอายุน้อยกว่า 6 เดือน ควรติดต่อเพื่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

     - หนังสือเดินทางไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ จะต้องขอทำเล่มใหม่ทุกครั้ง

     - หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) แบบมีอายุ 5 ปี และ 10 ปี

     - ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนบ้านที่ประเทศไทยเป็นหลัก ดังนั้น ชื่อ–นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนของผู้ร้อง และจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้ร้องต้องการใช้นามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่สำนักงานเขต/อำเภอที่ประเทศไทยก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

     * สำหรับผู้ที่เกิดในต่างประเทศจะอนุโลมให้ขอมีหนังสือเดินทางเล่มแรกได้โดยไม่ต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งจำเป็นต้องไปเพิ่มชื่อเข้าไว้ในทะเบียนบ้านและขอรับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่เขต/อำเภอที่ประเทศไทย เพื่อใช้ในการขอมีหนังสือเดินทางเล่มที่สองเมื่อเล่มแรกหมดอายุหรือสูญหาย

 

การยื่นคำร้อง

     - การขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือ ม่านตา และภาพถ่ายใบหน้าของผู้ร้อง ดังนั้น ผู้ร้องจะต้องมาดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้

     - ขอให้มาทำการสแกน QR Code กรอกแบบฟอร์มขอมีหนังสือเดินทางได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย

     - การทำหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี มีค่าธรรมเนียม 60 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี มีค่าธรรมเนียม 90 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3-6 สัปดาห์ เนื่องจากต้องส่งข้อมูลกลับไปที่ประเทศไทย เพื่อผลิตเล่ม

     - กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าสูญหาย ต้องมีหลักฐานการแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียด้วย

     - เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางกรณีพระภิกษุสงฆ์

          - สแกน QR Code เพื่อกรอกคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ณ วันที่มายื่นคำร้อง

          - หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน

          - ทะเบียนบ้าน/วัด ฉบับจริง หรือ สำเนา

          - หนังสือสุทธิ ฉบับจริง หรือ สำเนา

          - หนังสืออนุมัติจากศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ.) ฉบับจริง หรือ สำเนา 

          - กรณีที่บวชในออสเตรเลียสามารถใช้หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสวัดแทนได้

          - สำเนาใบตราตั้งฐานานุกรม ในกรณีที่พระภิกษุการเปลี่ยนแปลงสมณศักดิ์ (หากมี)


การรับเล่ม

     ผู้ร้องสามารถรับเล่มหนังสือเดินทางได้ 3 วิธี ดังนี้

     1. รับด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับเล่มและหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

     2. ให้บุคคลอื่นมารับเล่มแทน โดยลงนามมอบฉันทะในใบรับเล่ม และให้ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

     3. ให้จัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไปให้ทางไปรษณีย์ โดยจัดหาซองไปรษณีย์ลงทะเบียนขนาด B4 - 500 กรัม/ 20 มม.(registered envelop recommend)  พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเองให้ชัดเจน แล้วนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันที่ดำเนินการขอมีหนังสือเดินทาง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาส่งมาที่อีเมล:[email protected]

 

Website-Icon-2-70_2 

***************************

สถานะวันที่ 22 พ.ย. 2564