การรับรองสำเนาเอกสารราชการไทย

การรับรองสำเนาเอกสารราชการไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มิ.ย. 2567

| 4,073 view

Website-Icon-2-70_2 

1.หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป

     - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ให้บริการรับรองสำเนาเอกสารราชการไทยสำหรับคนไทย ทั้งนี้ตามหลักการของการรับรองสำเนาเอกสาร ต้องเป็นการรับรองโดยหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น เพราะสามารถตรวจสอบได้ว่าเอกสารออกโดยหน่วยงานจริง ดังนั้น หากเป็นเอกสารราชการที่ไม่ได้ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานกงสุลใหญ่ฯ จึงเป็นดุลยพินิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความถูกต้องแท้จริงของเอกสารนั้น

     - จะต้องแสดงเอกสารต้นฉบับเอกสารราชการไทย สำหรับการขอรับรองสำเนา

 

2.เอกสารประกอบการขอรับรองสำเนาเอกสารราชการไทย

     - แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ โดยกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

     - หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งานของผู้ยื่นรับรองเอกสาร พร้อมสำเนา 1 ชุด

     - ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการให้รับรองสำเนา

     - ค่าธรรมเนียม 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อตราประทับ

 

3.ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

     - ยื่นด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

          - กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

          - กดบัตรคิวและรอเรียกคิว

          - ยื่นเอกสารประกอบการขอรับรองเอกสาร

          - ชำระค่าธรรมเนียม

          - ระยะเวลาดำเนินการ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มารับบริการ 

     - ยื่นเอกสารทางไปรษณีย์

          - จัดส่งเอกสาร ถึง Legalization Section, Royal Thai Consulate-General, Sydne Level 8, 131 Macquarie Street Sydney NSW 2000 โดยในซองประกอบด้วย

          - เอกสารประกอบการขอรับรองเอกสาร

          - ค่าธรมเนียมนิติกรณ์ ชำระเป็น Money Order สั่งจ่าย “Royal Thai Consulate-General, Sydney”

          - ซองไปรษณีย์ส่งกลับ ซองลงทะเบียน (Registered Post Envelope - B4 size) จ่าหน้าซองถึงตัวเอง

          หมายเหตุ 

          - สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาส่งมาที่อีเมล: [email protected]

 

Website-Icon-2-70_2 

***************************

สถานะวันที่ 22 พ.ย. 2564