การต่ออายุใบอนุญาตขับรถของไทย

การต่ออายุใบอนุญาตขับรถของไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ค. 2565

| 2,587 view

Website-Icon-2-70_2

การต่ออายุใบอนุญาตขับรถของไทย (Thai Driving Licence) หรือใบขับขี่ และการมอบอำนาจเพื่อขอหนังสือรับรองการได้รับใบขับขี่ไทย  (Thai Driving Licence Certificate)

1.หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป

     - การต่ออายุใบขับขี่ไทยต้องทำที่กรมการขนส่งทางบก ที่ประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถทำที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้

     - การขอหนังสือรับรองการได้รับใบขับขี่ไทย ต้องยื่นขอที่กรมการขนส่งทางบกที่ประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถยื่นขอที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ รายละเพิ่มเติม ดูได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)  

     - สามารถทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ผู้อื่นยื่นแทนเพื่อขอหนังสือรับรองการได้รับใบขับขี่จากกรมการขนส่งทางบกที่ประเทศไทยได้

     - การทำหนังสือมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจจำเป็นต้องไปดำเนินการด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถยื่นทำหนังสือมอบอำนาจทางไปรษณีย์ได้

2.เอกสารประกอบการทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อขอหนังสือรับรองการได้รับใบขับขี่ไทย

     2.1 เอกสารผู้มอบอำนาจ 

          - แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ โดยกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

          - ใบอนุญาตขับรถ หรือใบแทน พร้อมสำเนา 1 ชุด และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

          - บัตรประจำตัวประชาชนไทย (ที่มีอายุใช้งาน) พร้อมสำเนา 1 ชุด และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

          - หนังสือเดินทางไทย (ที่มีอายุใช้งาน) พร้อมสำเนา 1 ชุด และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

          - รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

          - ค่าธรรมเนียม 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อตราประทับ

     2.2 เอกสารผู้รับมอบอำนาจ

          - สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ (ที่มีอายุใช้งาน)

  1. ขั้นตอนการทำหนังสือมอบอำนาจ

     - กรอกแบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ และกรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบ ให้ครบถ้วน

     - กดบัตรคิว และรอเรียกคิว

     - ผู้มอบอำนาจลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจต่อหน้าเจ้าหน้าที่

     - ชำระค่าธรรมเนียม

     - ระยะเวลาดำเนินการ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มารับบริการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาส่งมาที่อีเมล:[email protected]

 

Website-Icon-2-70_2 

***************************

สถานะวันที่ 22 พ.ย. 2564