หนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตขับรถของไทย

หนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตขับรถของไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ต.ค. 2566

| 15,693 view

Website-Icon-2-70_2

การต่ออายุใบขับขี่ไทยต้องทำที่กรมการขนส่งทางบก ที่ประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถทำที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ ซึ่งทำได้โดยการมอบอำนาจเพื่อขอหนังสือรับรองการได้รับใบขับขี่ไทย (เพื่อทำใบขับขี่ของออสเตรเลีย) 

1.หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป

     - การขอหนังสือรับรองการได้รับใบขับขี่ไทย(เพื่อใช้ขอทำใบขับขี่ของออสเตรเลีย) ต้องยื่นขอที่กรมการขนส่งทางบกที่ประเทศไทยเท่านั้น ดูได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก(คลิกเพื่อดูรายละเอียด) ไม่สามารถยื่นขอที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้  

     - สามารถทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ผู้อื่นยื่นแทนเพื่อขอหนังสือรับรองการได้รับใบขับขี่จากกรมการขนส่งทางบกที่ประเทศไทยได้

 

2.การทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อขอหนังสือรับรองการได้รับใบขับขี่ไทย (ต้องจองคิวออนไลน์) ผู้มอบอำนาจจำเป็นต้องไปดำเนินการด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถยื่นทำหนังสือมอบอำนาจทางไปรษณีย์ได้

     เอกสารผู้มอบอำนาจ 

          - แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ โดยกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

          - ใบอนุญาตขับรถ หรือใบแทน 

          - บัตรประจำตัวประชาชนไทย (ที่มีอายุใช้งาน) 

          - หนังสือเดินทางไทย (ที่มีอายุใช้งาน) 

          - รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

          - ค่าธรรมเนียม 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อตราประทับ

 

Website-Icon-2-70_2

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาส่งมาที่อีเมล:[email protected]

 

 

***************************

สถานะวันที่ 22 พ.ย. 2564