หนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

หนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ต.ค. 2566

| 11,254 view

Website-Icon-2-70_2  

การขอหนังสือรับรองผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

(กรณีการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย)

 

1.หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป  

     - ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในออสเตรเลีย และประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร สามารถยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร และขอรับรองในหนังสือรับรองการศึกษาฉบับแปลได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

 

2.เอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

     - แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ โดยกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

     - แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร โดยกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

     - หนังสือเดินทาง 

     - บัตรประจำตัวประชาชน 

     - ทะเบียนบ้าน  

     - หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ต้นฉบับ) โดยต้องระบุสาระสำคัญให้ครบถ้วน ดังนี้

          - ชื่อและนามสกุลของนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
          - ชื่อสาขา/หลักสูตร คณะวิชาและสถานศึกษา 

          - วันที่เริ่ม-วันสิ้นสุดหลักสูตร
          - ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (Degree)

     - หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ต้องแปลเป็นภาษาไทย โดยผู้ขอรับการผ่อนผันทหารสามารถแปลเป็นภาษาไทยและเขียนรับรองคำแปลถูกต้องพร้อมเซ็นชื่อกำกับได้ด้วยตนเอง 

     - ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9)  

     - หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) หากมี 

     - ค่าธรรมเนียมการรับรองคำแปลหนังสือรับรองจากสถานศึกษา 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 

 

3.ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

     - ยื่นด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

          - กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

          - กดบัตรคิวและรอเรียกคิว

          - ยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

          - ชำระค่าธรรมเนียม

          - นัดหมายในการรับหนังสือรับรองผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

     - ยื่นเอกสารทางไปรษณีย์

          - จัดส่งเอกสาร ถึง Legalization Section, Royal Thai Consulate-General, Sydney Level 8, 131 Macquarie Street Sydney NSW 2000 โดยในซองประกอบด้วย

          - เอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

          - ค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ ชำระเป็น Money Order สั่งจ่าย “Royal Thai Consulate-General, Sydney”

          - ซองไปรษณีย์ส่งกลับ ซองลงทะเบียน (Registered Post Envelope - B4 size) จ่าหน้าซองถึงตัวเอง

 

หมายเหตุ 

          สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ

          การออกหนังสือรับรองอาจมีความล่าช้า หากคำแปลไม่ถูกต้องตามหลักการแปล หรือไม่มีการเขียนกำกับการแปลถูกต้อง หรือหลักฐานประกอบไม่ครบถ้วน

          

4.คำถามที่พบบ่อย

     ถาม หลังจบการศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียแล้ว สามารถขอผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารได้หรือไม่

     ตอบ เมื่อจบการศึกษาในประเทศออสเตรเลียแล้ว ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารในโอกาสแรกที่มีการตรวจเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหาร เหตุผลอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากการศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถออกหนังสือรับรองฯ เพื่อการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้

 

Website-Icon-2-70_2 

***********************

สถานะวันที่ 22 พ.ย. 2564