หนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

หนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

20 ก.ย. 2562

Website-Icon-53

เอกสารประกอบการยื่นเรื่อง

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอผ่อนผันทหาร โดยกรอกแบบฟอร์มและเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วน
 • หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาฉบับภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาที่ผู้ขอผ่อนผันกำลังศึกษาอยู่ ฉบับจริง (โดยจะต้องระบุชื่อและนามสกุลของนักศึกษา  หมายเลขประจำตัวนักศึกษา ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน ระยะเวลาของหลักสูตร วันที่เริ่มการศึกษาและวันที่คาดว่าจะจบการศึกษา)
 • หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยฉบับจริง โดยผู้ร้องสามารถแปลและลงนามรับรองคำแปลถูกต้องภาษาไทยของหนังสือดังกล่าวได้ด้วยตัวเอง (โดยลงนามให้เหมือนในหนังสือเดินทาง) หรือจะว่าจ้างนักแปลอาชีพ (Naati) โดยผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองคำแปลถูกต้อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ NAATI
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งาน 1 ชุด (ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)
 • สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) (ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)
 • สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) หากมี (ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)
 • ค่าธรรมเนียม 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ Money Order  สั่งจ่าย  “Royal Thai Consulate-General, Sydney” เท่านั้น
 • ใช้เวลาดำเนินการ 1 วัน
 • หากยื่นทางไปรษณีย์ สามารถส่งเอกสารมาที่

                                     Royal Thai Consulate-General, Sydney

                              Level 8, 131 Macquarie Street, Sydney NSW 2000

       * หากต้องการให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งเอกสารกลับคืน โปรดจัดหาซองไปรษณีย์ลงทะเบียน ขนาด B4 - 500 กรัม/ 20 มม. (registered envelop recommended) พร้อมจ่าหน้าซองถึงผู้รับให้ชัดเจน แนบมาพร้อมกับเอกสารด้วย

 

เวลาให้บริการฝ่ายนิติกรณ์

วันจันทร์-วันศุกร์

ช่วงเช้า    9.30-12.30 น.

ช่วงบ่าย  14.00-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งมาที่อีเมล์: legal@thaiconsulatesydney.org