การจดทะเบียนสมรส

การจดทะเบียนสมรส

20 ก.ย. 2562

Website-Icon-54

ข้อมูลทั่วไป

 • การยื่นขอจดทะเบียนสมรสต้องเป็นไปโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
 • ชายและหญิงต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทยและอีกฝ่ายเป็นคนต่างชาติ
 • ชายหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่อายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะยื่นขอจดทะเบียนสมรสได้ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา
 • หญิงที่สามีเสียชีวิตหรือสิ้นสุดการสมรสด้วยประการอื่นจะสมรสใหม่ได้เมื่อผ่านพ้นไปแล้ว 310 วัน เว้นแต่

                  - คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น

                  - สมรสกับคู่สมรสเดิม

                  - มีใบรับรองแพทย์ว่ามิได้ตั้งครรภ์

                  - มีคำสั่งศาลให้สมรสได้

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรส

 • หนังสือรับรองความเป็นโสดของคู่สมรส ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน

                 - สำหรับคนไทย สามารถยื่นขอหนังสือรับรองความเป็นโสด ได้ที่เขต/อำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

                   ในกรณีที่เจ้าตัวไม่สามารถไปเอง สามารถทำเรื่องมอบอำนาจที่ สกญ. เพื่อให้ญาติที่ประเทศไทย

                   ดำเนินการแทนได้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการมอบอำนาจ)

                 - หากเป็นชาวออสเตรเลียสามารถยื่นขอได้ที่ Registry of Births Deaths and Marriages และหาก

                   เป็นชาติอื่นโปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของตน. หนังสือรับรองความเป็นโสด

                   ต้องผ่านการรับรองเอกสาร (Authentication) ที่กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (Department

                   of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) โดยต้องนัดหมายล่วงหน้ากับ DFAT ที่หมายเลย

                   1300 935 260 หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DFAT

 • หนังสือเดินทาง ฉบับจริงพร้อม สำเนา 1 ชุด
 • บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อม สำเนา 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่าฉบับจริง หากไม่มีสามารถนำทะเบียนหย่าฉบับจริงมาแทน (กรณีเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)
 • สำเนาหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน ของพยาน 2 ท่าน
 • กรณีที่คู่สมรส หรือพยานเป็นชาวต่างชาติ ขอให้นำสำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาใบขับขี่มาด้วย

*พยาน 2 ท่าน ต้องมาแสดงตน และลงลายมือชื่อเป็นพยานต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมาย 

 

การยื่นคำร้อง

    1. จองคิวนัดจดทะเบียนสมรสผ่านทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ 

       (จองคิวนัดหมายจดทะเบียนสมรส)

     2. คู่จดทะเบียนหย่าต้องมาแสดงตัวต่อหน้านายทะเบียนพร้อมกันทั้งสองฝ่ายในวันที่จดทะเบียน

     3. คู่จดทะเบียนหย่าต้องนำพยานมาด้วยสองท่าน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด ของพยานมาด้วยในวันที่จดทะเบียน

     4. ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

เวลาให้บริการฝ่ายทะเบียนราษฏร์และทะเบียนครอบครัว

วันจันทร์-วันศุกร์           

ช่วงเช้า       9.30-12.30 น.

ช่วงบ่าย     14.00-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งมาที่อีเมล์: thairegistration@thaiconsulatesydney.org