หนังสือรับรองความประพฤติ

หนังสือรับรองความประพฤติ

20 ก.ย. 2562

Website-Icon-53

บุคคลสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติ ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate) ซึ่งออกโดยศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถยื่นคำร้องและติดต่อได้ที่

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ถนน พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 66-2205-2167-9
โทรสาร : 66-2205-1295

อีเมล: pcscenter@royalthaipolice.go.th or pcsc.thaipolice@gmail.com

โดยสามารถดูข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์: http://www.pcscenter.sbpolice.go.th/

 

ข้อมูลสำหรับการพิมพ์ลายนิ้วมือ

การขอหนังสือรับรองความประพฤติต้องใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ จำนวน  2 ชุด โดยสามารถพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่

  • สถานีตำรวจประจำท้องถิ่น ในประเทศออสเตรเลีย (พิมพ์ลายนิ้วมือด้วยระบบ Livescan)
  • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ (พิมพ์ลายนิ้วมือด้วยหมึกพิมพ์) โดยต้องมาด้วยตนเองเท่านั้น 

เอกสารประกอบการขอพิมพ์ลายนิ้วมือ

  • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ โดยกรอกแบบฟอร์มและเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วน
  • หนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชน ที่ยังมีอายุใช้งาน ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด โดยถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย
  • ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ 2 ชุด เป็นเงิน  50 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 

 

เวลาให้บริการของฝ่ายนิติกรณ์

วันจันทร์-วันศุกร์                  

ช่วงเช้า   9.30 - 12.30 น.

ช่วงบ่าย    14.00 - 16.30 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งมาที่อีเมล์: legal@thaiconsulatesydney.org