การรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสาร

20 ก.ย. 2562

Icon-website-54

 

ข้อมูลทั่วไป

  • เอกสารสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิงที่ประเทศไทย จะต้องผ่านการรับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียก่อน จึงจะถือว่ามีผลทางกฎหมายรองรับในประเทศไทย
  • นำเอกสารที่ต้องการรับรอง ไปที่กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) โดยต้องนัดหมายล่วงหน้ากับ DFAT ที่หมายเลข 1300 935 260 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DFAT

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

  • นำเอกสารทั้งหมดที่ผ่านการ Authentication จากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว มายังสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เพื่อรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (DFAT) พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • หลักฐานแสดงตนได้แก่ บัตรประจำตัวประชน ใบขับขี่ พร้อมสำเนาอีก 1 ชุด
  • ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ฉบับละ 25 เหรียญออสเตรเลีย ต่อ 1 ตราประทับ และใช้เวลาในการดำเนินการ 1 วันทำการ
  • หากยื่นทางไปรษณีย์ ให้ส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดที่ผ่านการ Authentication พร้อมสำเนาทุกหน้า 1 ชุด สำหรับหลักฐานแสดงตนไม่จำเป็นต้องส่งตัวจริงมา ให้ส่งเป็นสำเนาและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาแทน ทั้งนี้ต้องส่งสำเนาของเอกสารทุกหน้าแนบมาด้วย และส่งเอกสารมาที่

                                                             Royal Thai Consulate-General, Sydney

                                                 Level 8131 Macquarie Street, Sydney NSW 2000

 

* หากต้องการให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งเอกสารกลับคืน โปรดจัดหาซองไปรษณีย์ลงทะเบียน ขนาด B4 - 500 กรัม/ 20 มม.(registered envelop recommendedพร้อมจ่าหน้าซองถึงผู้รับให้ชัดเจน แนบมาพร้อมกับเอกสารด้วย

 

เวลาให้บริการยื่นคำร้อง

วันจันทร์-วันศุกร์                  

ช่วงเช้า    9.30 - 12.30 น.

ช่วงบ่าย   14.00 - 16.30 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งมาที่อีเมล์: legal@thaiconsulatesydney.org