การจดทะเบียนหย่า

การจดทะเบียนหย่า

20 ก.ย. 2562

Website-Icon-54

ข้อมูลทั่วไป

  • การยื่นขอจดทะเบียนหย่าต้องเป็นไปโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
  •  ต้องมีหนังสือสัญญาหย่าที่แสดงรายการให้ชัดเจนมาแสดง

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่า

  • หนังสือเดินทาง ฉบับจริงพร้อม สำเนา 1 ชุด
  • บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อม สำเนา 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสฉบับจริงของทั้งสองฝ่าย หากไม่มีสามารถใช้ทะเบียนสมรสฉบับจริงแทนได้
  • สำเนาหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนของพยาน 2 ท่าน
  • กรณีที่คู่หย่า หรือพยานเป็นชาวต่างชาติ ขอให้นำสำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาใบขับขี่มาด้วย

 

การยื่นคำร้อง

     1. จองคิวนัดจดทะเบียนหย่าผ่านทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

       (จองคิวนัดหมายจดทะเบียนหย่า)

     2. คู่จดทะเบียนหย่าต้องมาแสดงตัวต่อหน้านายทะเบียนพร้อมกันทั้งสองฝ่ายในวันที่จดทะเบียน

     3. คู่จดทะเบียนหย่าต้องนำพยานมาด้วยสองท่าน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด ของพยานมาด้วยในวันที่จดทะเบียน

     4. ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

เวลาให้บริการฝ่ายทะเบียนราษฏร์และทะเบียนครอบครัว

วันจันทร์-วันศุกร์           

ช่วงเช้า    9.30-12.30 น.

ช่วงบ่าย   14.00-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งมาที่อีเมล์: thairegistration@thaiconsulatesydney.org