การขอมรณบัตร

การขอมรณบัตร

20 ก.ย. 2562

การขอมรณบัตร
การแจ้งจดทะเบียนคนตาย (มรณบัตร)

 

1. หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป

- ยื่นเอกสารล่วงหน้าทางอีเมล โดยเจ้าหน้าที่จะนัดวันมารับ
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
- ผู้แจ้งขอจดทะเบียนคนตาย ได้แก่ 1) บิดาหรือมารดา 2) คู่สมรส 3) ทายาท/ผู้สืบสันดาน หรือ 4) ผู้รับมอบอำนาจตามข้อ 1) 2) หรือ 3)

2. เอกสารประกอบการยื่นมรณบัตร

2.1 เอกสารผู้ตาย
- มรณบัตรของออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) จองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ DFAT พร้อมสำเนา 1 ชุด
- บัตรประจำตัวประชาชน (ต้นฉบับ + สำเนา 1 ชุด) หรือ พาสปอร์ตไทย (ต้นฉบับ + สำเนา 1 ชุด) หรือ สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด

2.2 เอกสารผู้แจ้ง
- คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย
- บัตรประจำตัวประชาชน (ต้นฉบับ + สำเนา 1 ชุด*) หรือ พาสปอร์ตไทย (ต้นฉบับ + สำเนา 1 ชุด*)
- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้แจ้งเป็นบุคคลอื่นนอกเหนือจาก บิดา มารดา คู่สมรส ทายาท/ผู้สืบสันดานของผู้ตาย) โดยหากบุคคลดังกล่าวอยู่ที่ประเทศไทย สามารถทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่เขต หรือ อำเภอ
*สำเนาเอกสาร ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

3. ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

- เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามข้อ 2 และกรอกคำร้องขอจดทะเบียนคนตาย ส่งมาที่อีเมล thairegistration@thaiconsulatesydney.org
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
- กรณีเอกสารครบถ้วน ท่านจะได้รับอีเมลภายใน 5 วันทำการ หลังจากยื่นเอกสาร เพื่อนัดรับมรณบัตร
- กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม
- ในวันรับมรณบัตร ผู้แจ้งต้องมารับมรณบัตรด้วยตนเอง และนำเอกสารทั้งหมดมาแสดงในวันรับมรณบัตร

ข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ (02) 9241 2542-3 หรือ ส่งมาที่อีเมล์: thairegistration@thaiconsulatesydney.org

*******************************
ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนมิถุนายน 2564