การขอใบมรณบัตร

การขอใบมรณบัตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2566

| 8,301 view

1. หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป

     - ยื่นเอกสารล่วงหน้าทางอีเมล โดยเจ้าหน้าที่จะนัดวันมารับ

     - ไม่มีค่าธรรมเนียม

     - ผู้แจ้งขอจดทะเบียนคนตาย ได้แก่ 1) บิดาหรือมารดา 2) คู่สมรส 3) ทายาท/ผู้สืบสันดาน หรือ 4) ผู้รับมอบอำนาจตามข้อ 1) 2) หรือ 3)


2. เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นมรณบัตร

     2.1 เอกสารผู้ตาย

          - มรณบัตรของออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) จองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ DFAT 

          - บัตรประจำตัวประชาชน (ต้นฉบับ)

          - พาสปอร์ตไทย (ต้นฉบับ)

          - สำเนาทะเบียนบ้าน

    2.2 เอกสารผู้แจ้ง

          - คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย

          - บัตรประจำตัวประชาชน (ต้นฉบับ)

          - พาสปอร์ตไทย (ต้นฉบับ)

          - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้แจ้งเป็นบุคคลอื่นนอกเหนือจาก บิดา มารดา คู่สมรส ทายาท/ผู้สืบสันดานของผู้ตาย) โดยหากบุคคลดังกล่าวอยู่ที่ประเทศไทย สามารถทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่เขต หรือ อำเภอ

 


3. ขั้นตอนการขอมรณบัตร

     - เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามข้อ 2 และกรอกคำร้องขอจดทะเบียนคนตาย ส่งมาที่อีเมล [email protected]

     - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

     - กรณีเอกสารครบถ้วน ท่านจะได้รับอีเมลภายใน 5 วันทำการ หลังจากยื่นเอกสาร เพื่อนัดรับมรณบัตร

     - กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม

     - ในวันรับมรณบัตร ผู้แจ้งต้องมารับมรณบัตรด้วยตนเอง และนำเอกสารทั้งหมดมาแสดงในวันรับมรณบัตร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมรณบัตร กรุณาส่งมาที่อีเมล: [email protected]

 

*******************************

สถานะวันที่ 25 ส.ค.2564