การขอสูติบัตร

การขอสูติบัตร

25 ก.ย. 2563

Website-Icon-54

ขั้นตอนการยื่นคำร้อง

1. นำสูติบัตรออสเตรเลียไปรับรองเอกสาร (Authentication) ที่กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) โดยต้องนัดหมายล่วงหน้ากับ DFAT หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DFAT

2. เตรียมเอกสารการยื่นคำร้อง ดังนี้

  • สูติบัตรออสเตรเลียฉบับจริง พร้อมสำเนา ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (DFAT) 1 ชุด
  • รูปถ่ายปัจจุบันของบุตรที่แจ้งเกิด 1 ใบ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว (50x50 มิลลิเมตร) โดยเขียนชื่อและนามสกุลของบุตรไว้ด้านหลังรูป 
  • หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชนไทยตัวจริงของบิดาและมารดา พร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ของประเทศนั้นได้)
  • ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดาตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด (สามารถใช้ทะเบียนสมรสไทย หรือ ออสเตรเลียก็ได้) 1 ชุด
  • กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่ประสงค์จะให้บุตรใช้นามสกุลของบิดา  บิดาจะต้องกรอก แบบฟอร์มยินยอม ให้ใช้นามสกุลแนบมาด้วย
  • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด (หากบิดามารดามีสัญชาติไทย)

3. บิดาหรือมารดายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์  

 

การยื่นคำร้องสูติบัตรออนไลน์ 

   (จองคิวนัดหมายขอสูติบัตร)

1. กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และโหลดเอกสารที่ใช้ประกอบการทำสูติบัตรทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์

2. หากเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลทางอีเมล์ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นเอกสาร เพื่อนัดวันเข้ามายื่นเอกสารฉบับจริง และสามารถรับสูติบัตรภายในวันนั้น โดยผู้มารับสูติบัตรจะต้องเป็นผู้แจ้งการเกิดที่ระบุชื่อไว้ในระบบออนไลน์เท่านั้น (กรณีต้องการทำหนังสือเดินทางบุตรภายในวันเดียวกัน บิดา มารดา บุตร ต้องมาพร้อมกัน)

3. หากเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมทางอีเมล์

***สถานกงสุลใหญ่ฯ แนะนำให้ผู้ร้องทำการจองด้วยคอมพิวเตอร์และสแกนเอกสารด้วยเครื่องสแกนเนอร์ เพื่อคุณภาพเอกสารที่คมชัด

 

เวลาให้บริการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด

วันจันทร์-วันศุกร์               

ช่วงเช้า    9.30 - 12.30 น.

ช่วงบ่าย   14.00 - 16.30 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ 

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งมาที่อีเมล์: thairegistration@thaiconsulatesydney.org