ข้อมูลการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ฟอร์มลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ส.ส.1/7 (นร.)

20 ก.ย. 2562

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางอีเมล

20 ก.ย. 2562

ประกาศ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

20 ก.ย. 2562

หากกลับไทยไปเลือกตั้งไม่ได้...ต้องทำอย่างไร

20 ก.ย. 2562

ประกาศ เรื่องผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

20 ก.ย. 2562

การขอแจ้งเหตุที่ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง

20 ก.ย. 2562

วิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

20 ก.ย. 2562

ข้อมูลเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

20 ก.ย. 2562

การตรวจสอบรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

20 ก.ย. 2562