การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางอีเมล

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางอีเมล

20 ก.ย. 2562

 

              ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) ประเทศออสเตรเลีย ให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกรอาณาจักรด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต (คลิก เพื่อดูขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยตนเอง) หรือไปลงทะเบียนด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ นั้น

              สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า หากท่านไม่สะดวกดำเนินการตาม 2 วิธีข้างต้น ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (คลิก เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) พร้อมส่งสำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ หนังสือเดินทางไทย หรือ บัตรที่ออกโดยราชการไทยที่มีภาพถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ไปยังอีเมลสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์  thaiconsulatesydney@mfa.go.th ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จะดำเนินการลงทะเบียนฯ ให้ท่านต่อไป