วิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

วิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

20 ก.ย. 2562

ท่านที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 28 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ 2562 (ตามเวลาประเทศไทย) โดยเลือกลงทะเบียนวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

1. ลงทะเบียนด้วยตนเองที่เว็บไซต์ election.bora.dopa.go.th หรือ www.khonthai.com หรือ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ (เป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนสถานที่ใช้สิทธิลงคะแนนด้วยตนเองได้)

2. ลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยยื่นคำขอลงทะเบียน และแสดงหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทาง หรือบัตรหรือเอกสารหลักฐานอื่นของทางราชการที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. หากไม่สามารถทำตาม 2 วิธีข้างต้นได้ สามารถลงทะเบียนทางไปรษณีย์ หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการลงทะเบียนแทนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดำเนินการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรใหม่ทั้งหมด คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่ตามวิธีข้างต้น

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่ Level 8, 131 Macquarie street, Sydney NSW 2000 โทรศัพท์ 02 9241 2542 อีเมล์ thaiconsulatesydney@mfa.go.th เว็บไซต์ http://www.thaiembassy.org/sydney/หรือเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/sydthaiconsulate/