ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต

20 ก.ย. 2562

 

โดยสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองที่ลงทะเบียนด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/
หรือ http://www.khonthai.com/TH/ ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนสถานที่ใช้สิทธิลงคะแนนด้วยตนเองได้

โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้
1. เข้าสู่ระบบ โดยบันทึก
- เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
- ชื่อและนามสกุลภาษาไทย โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม
- วัน เดือน ปีเกิด
- หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งปรากฎอยู่ด้านหลังของบัตรประจำตัวประชาชน
- หมายเลขหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
เมื่อกรอกข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เลือกคลิกรับรหัส เพื่อเข้าสู่ระบบ กรอกรหัสให้ถูกต้อง แล้วเลือก "เข้าสู่ระบบ"

2. เลือกสถานที่ที่ประสงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
- ประเทศเลือก “ออสเตรเลีย
- สถานทูต/สถานกงสุลเลือก “นครซิดนีย์-SYD
- วิธีการลงคะแนน
               - เลือก “คูหาเคลื่อนที่” หากท่านต้องการลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง

                 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ วันที่ 4-8 และ 11-15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. หรือ

                 โรงแรม Metro Hotel Marlow Sydney (ไทยทาวน์) วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. 

               - เลือก “ไปรษณีย์” หากท่านไม่สะดวกมาลงคะแนนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือโรงแรม Metro

3. ตรวจสอบข้อมูล
เมื่อกรอกข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “ลงทะเบียน” ระบบจะแสดงข้อความขึ้นมาให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล หากต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูลให้เลือก “แก้ไขข้อมูล”

4. พิมพ์ใบตอบรับ
เมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน ระบบจะแสดงการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ เลือก “พิมพ์แบบตอบรับ” เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร