สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

Royal Thai Consulate-General

 

นาย จักรกฤดิ กระจายวงศ์

กงสุลใหญ่

นาย ชาลี กาญจนกุญชร

รองกงสุลใหญ่

นาง สรียา ปัญญาดี

กงสุล

นาย ประสาท ศรแดง

กงสุล

นาง ลภัสรดา กองโคกกรวด

กงสุล

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานซิดนีย์

Thai Trade Centre

 

นาง สลิลา เทพเกษตรกุล

ผู้อำนวยการ

นาย พชระ สินธุรักษ์

รองผู้อำนวยการ

 

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์

Thailand Board of Investment

 

นางสาว เนตรนภา ภักดีรักษ์

ผู้อำนวยการ

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานซิดนีย์

Tourism Authority of Thailand

 

นางสาว สุลัดดา ศรุติลาวัณย์

ผู้อำนวยการ

นางสาว ณัฐนิภา นาควัชระ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำเครือรัฐออสเตรเลีย

Thai Airways International

 

นาย เสริญ ชูพิกุลชัย

ผู้จัดการทั่วไป ประจาเครือรัฐออสเตรเลีย