สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ Royal Thai Consulate-General

นาย ชาลี กาญจนกุญชร    รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

นาย ประสาท ศรแดง    กงสุล

นาง สรียา ปัญญาดี    กงสุล

นาง อัจฉรา จงจิตต์พิสมัย    กงสุล

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานซิดนีย์ Thai Trade Centre

นาง สลิลา เทพเกษตรกุล    ผู้อำนวยการ

นาย พชระ สินธุรักษ์    รองผู้อำนวยการ

 

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ Thailand Board of Investment

นางสาว ศิถี ตันบุนเต็ก    ผู้อำนวยการ

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานซิดนีย์ Tourism Authority of Thailand

นางสาว สุลัดดา ศรุติลาวัณย์    ผู้อำนวยการ

นางสาว ณัฐนิภา นาควัชระ    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำเครือรัฐออสเตรเลีย Thai Airways International