6,324 view

รายชื่อหน่วยงานไทย ณ นครซิดนีย์

 

ถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ 

Royal Thai Consulate-General

Level 8, 131 Macquarie Street, Sydney NSW 2000 

Tel: 02 9241 2542 

E-mail: [email protected]

     นาง หัทยา คูสกุล    กงสุลใหญ่

     นาย ชาลี กาญจนกุญชร    รองกงสุลใหญ่

     นาย ฉัตรนพดล อักษรสวาสดิ์    กงสุล

     นางสาว น้ำริน อนุกูล    กงสุล

     นาง อัจฉรา จงจิตต์พิสมัย    กงสุล

 

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ (สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ) สำนักงานซิดนีย์ 

Thai Trade Centre

Level 21, Suite 2102/56 Pitt Street, Sydney NSW 2000

Tel: 02 9241 1075 - 6

E-mail: [email protected]

     นางสาว วรรณศรี โชติกะพุกกณะ    ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์

     นาย พชระ สินธุรักษ์    รองผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์

 

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ

Thailand Board of Investment

101/234-242 George Street, Sydney NSW 2000

Tel: 02 9252 4884 

E-mail: [email protected]

     นางสาว ศิถี ตันบุนเต็ก     ผู้ช่วยทูตฝ่ายการลงทุน

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานซิดนีย์ 

Tourism Authority of Thailand

20/56 Pitt Street, Sydney NSW 2000

Tel: 02 9247 7549

E-mail: [email protected]

     นาง บุษกร พรหมมาโนช   ผู้อำนวยการ

     นางสาว ศิวพร ศุภรัตนดิลก   รองผู้อำนวยการ

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำเครือรัฐออสเตรเลีย 

Thai Airways International

St Martins Tower, Suite 3204, Level 32, 31 Market Street, Sydney NSW 2000

Tel: 02 9844 0979

Email: [email protected]

     นางสาว ผาณิต คงสิน     ผู้จัดการทั่วไปประจำออสเตรเลียและนิวซีแลนด์