สถานกงสุลใหญ่ฯ ตั้งขึ้นที่นครซิดนีย์เมื่อปี 2529 และได้ย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่ที่ชั้น 8 เลขที่ 131Macquarie Street เมื่อปี 2540

สถานกงสุลใหญ่มีหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย และเป็นหัวหน้าทีมประเทศไทยในนครซิดนีย์ อันประกอบด้วย สถานกงสุลใหญ่ฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานซิดนีย์ สำนักงานซิดนีย์ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ และ บริษัท การบินไทย จำกัด ประจำภาคพื้นออสเตรเลีย ในการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ความสัมพันธ์ของไทยในออสเตรเลีย โดยเฉพาะรัฐนิวเซาท์เวลส์ ด้านการค้า เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และความร่วมมือสองฝ่าย ตลอดจนการให้การคุ้มครอง ส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และดำเนินการออกหนังสือเดินทาง หรือเอกสารเดินทางให้แก่ผู้ที่มีสัญชาติไทย ดำเนินการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือเอกสารเดินทางแก่บุคคลที่จะเดินทางไปยังประเทศไทย ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทะเบียนต่างๆ

หน้าที่โดยสังเขปของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนไทย

  • เผยแพร่ศิลปะ ประเพณี และวัฒนะธรรมของไทยให้แพร่หลาย เพื่อเอื้ออำนวยต่อการขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ ในขณะเดียวกันก็พยายามปลูกฝังและรักษาค่านิยมความเป็นไทย ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในหมู่ชุมชนและเยาวชนไทย เสริมสร้างชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ให้เข้มแข็ง
  • สนับสนุน/ส่งเสริมคนไทยที่ทำประกอบธุรกิจในรัฐนิวเซาท์เวลส์
  • ให้ความช่วยเหลือและดูแลคนไทยและนักเรียนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ตกทุกข์ได้ยาก
  • อำนวยความสะดวกและจัดทำเอกสารคำชี้แจง เกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอ/ขอต่ออายุหนังสือเดินทาง/เอกสารเดินทาง ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนราษฎร สัญชาติ นิติกรณ์ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ
  • อำนวยความสะดวกให้คนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส ์ในการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และดำเนินการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาญาจักร เพื่อให้คนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ใช้สิทธิทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
  • ให้การดูแลข้าราชการและพนักงานของรัฐที่มาฝึกอบรม ดูงาน หรือ ลาศึกษาต่อในรัฐนิวเซาท์เวลส์