วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,064 view

สถานกงสุลใหญ่มีหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย และเป็นหัวหน้าทีมประเทศไทยในนครซิดนีย์

 

ประกอบด้วย

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
 • สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานซิดนีย์
 • สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานซิดนีย์
 • สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์
 • บริษัท การบินไทย จำกัด ประจำภาคพื้นออสเตรเลีย

ในการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ความสัมพันธ์ของไทยในออสเตรเลีย โดยเฉพาะรัฐนิวเซาท์เวลส์ ด้านการค้า เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และความร่วมมือสองฝ่าย ตลอดจนการให้การคุ้มครอง ส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และดำเนินการออกหนังสือเดินทาง หรือเอกสารเดินทางให้แก่ผู้ที่มีสัญชาติไทย ดำเนินการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือเอกสารเดินทางแก่บุคคลที่จะเดินทางไปยังประเทศไทย ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทะเบียนต่างๆ

 

หน้าที่โดยสังเขปของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนไทย

 • เผยแพร่ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยให้แพร่หลาย เพื่อเอื้ออำนวยต่อการขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ ในขณะเดียวกันก็พยายามปลูกฝังและรักษาค่านิยมความเป็นไทย ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในหมู่ชุมชนและเยาวชนไทย เสริมสร้างชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ให้เข้มแข็ง
 • สนับสนุน/ส่งเสริมคนไทยที่ทำประกอบธุรกิจในรัฐนิวเซาท์เวลส์
 • ให้ความช่วยเหลือและดูแลคนไทยและนักเรียนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ตกทุกข์ได้ยาก
 • อำนวยความสะดวกและจัดทำเอกสารคำชี้แจง เกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอ/ขอต่ออายุหนังสือเดินทาง/เอกสารเดินทาง ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนราษฎร สัญชาติ นิติกรณ์ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ
 • อำนวยความสะดวกให้คนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส ์ในการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และดำเนินการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาญาจักร เพื่อให้คนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ใช้สิทธิทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
 • ให้การดูแลข้าราชการและพนักงานของรัฐที่มาฝึกอบรม ดูงาน หรือ ลาศึกษาต่อในรัฐนิวเซาท์เวลส์