ไม่ปรากฏปี

Mr Radford ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์

ปี 2499

Mr Edward Guy Davis ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ และต่อมาดำรงตำแหน่งกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ในปี 2505 (ที่ตั้ง Union House, 247 George Street, Sydney)

ปี 2515

Mr Ian George Hudson ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์

ปี 2519

ย้ายที่ทำการไปยังชั้น 12 Royal Exchange Building, 56 Pitt Street, Sydney ศูนย์พาณิชยกรรม สำนักงานการท่องเที่ยวฯ และสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ตั้งอยู่ในชั้นเดียวกันกับสถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2527

นายพงษ์ศักดิ์ ดิษยทัต ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ (ภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงแคนเบอร์รา) โดยมีนายวิฑูรย์ ตุลยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พาณิชยกรรม รักษาการกงสุลใหญ่

ปี 2529

นายสุวิทย์ สิมะสกุล ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์คนแรก ต่อมาได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่ตึกการบินไทย 77 Pitt Street, Sydney

ปี 2533

นายสำเริง ลักษณะสุตร ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2537

จัดซื้อบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ในย่าน Mosman, Sydney ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2539

จัดซื้อที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ในปัจจุบัน

ปี 2540

ย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่ที่ทำการปัจจุบัน ชั้น 8 เลขที่ 131 Macquarie Street, Sydney NSW 2000

ปี 2543

นายกิตติ วะสีนนท์ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2546

นายสุรพันธ์ บุณยมานพ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2550

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2554

นายพีรวิช สุวรรณประเทศ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2557

นายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2558

นายณัฐพล ขันธหิรัญ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2561

นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ