ต้อนรับคณะสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand : EnT)

ต้อนรับคณะสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand : EnT)

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 409 view
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ประกอบด้วยอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมประชุม 2022 Engagement Australia Conference ได้เข้าพบหารือกับ กสญ. และคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือแนวทางการเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการการศึกษาของออสเตรเลีย เพื่อให้มหาวิทยาลัยไทยได้มีโอกาสทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียในอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี โดยเฉพาะในด้านการสร้างผลกระทบที่ดีให้กับชุมชนและสังคมต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ