การจองตั๋วเครื่องบินกลับไทยเดือนตุลาคม 2563

การจองตั๋วเครื่องบินกลับไทยเดือนตุลาคม 2563

2 ต.ค. 2563

715 view

การจองตั๋วเครื่องบินกลับประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2563

ผู้โดยสาร "ไม่ต้อง" ลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯหรือสถานกงสุลใหญ่ฯ แต่ "ต้อง" ซื้อตั๋วเครื่องบินกับการบินไทยโดยตรง

 
1. ในวันจันทร์ที่ 5, 12 และ 19 ตุลาคม 2563 สายการบินไทยจะเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ พิเศษ TG476 เส้นทางนครซิดนีย์-กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดเดินทางออกจากนครซิดนีย์เวลา 11:00 น. และถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 16.20 น.
2. บุคคลสัญชาติไทยที่มีหนังสือเดินทางไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินดังกล่าวสามารถสำรองบัตรโดยสารได้โดยตรงกับสำนักงานการบินไทยนครซิดนีย์ โดยท่านไม่ต้องลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราหรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
3. ราคาบัตรโดยสาร (เที่ยวเดียว/1ที่นั่ง) / น้ำหนักกระเป๋า
3.1 ชั้นประหยัด
ราคา 1,030 ดอลลาร์ออสเตรเลีย / เด็กอายุไม่เกิน 23 เดือน 187 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
น้ำหนักกระเป๋า - เช็คอินไม่เกิน 30 กิโลกรัม / ถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 7 กิโลกรัม
3.2 ชั้นธุรกิจ
ราคา 3,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย / เด็กอายุไม่เกิน 23 เดือน 581 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
หนักกระเป๋า - เช็คอินไม่เกิน 40 กิโลกรัม / ถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 7 กิโลกรัม
ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม โดยดูรายละเอียดได้ที่ thaiairways.com หรือที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน
4. ขั้นตอนการสำรองบัตรโดยสาร
4.1 กรอกแบบฟอร์มการสำรองบัตรโดยสารตามวันที่ท่านประสงค์จะเดินทาง ดังนี้
4.1.1 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 สามารถสำรองบัตรโดยสารได้ที่ https://forms.gle/NE1G9tD2Y8BqSVEX7
4.1.2 วันที่ 12 ตุลาคม 2563 สามารถสำรองบัตรโดยสารได้ที่ https://forms.gle/9wLHWXBG5JHknNyx8
4.1.3 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 สามารถสำรองบัตรโดยสารได้ที่ https://forms.gle/KaGAhCyT8MRuBZyJ8
4.2 วิธีการชำระค่าบัตรโดยสาร ท่าสามารถชำระค่าบัตรโดยสารได้โดย
4.2.1 การโอนเงินไปที่
Bank Name (ธนาคาร) : Citibank
Account Name (ชื่อบัญชี) : Thai Airways International Pty., Ltd.
BSB Number (หมายเลข BSB) : 242-000
Account Number (หมายเลขบัญชี) : 233513008
ในขั้นตอนการโอนเงิน กรุณาระบุนามสกุลของท่านในหลักฐานการโอนเงิน และหลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงินและสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมระบุชื่อและนามสุลของผู้โดยสาร ไปทางอีเมล์ไปที่ info@thaiairways.com.au
4.2.2 การชำระด้วยบัตรเครดิตทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02 9844 0979
5. เมื่อท่านได้รับบัตรโดยสารจากการบินไทยแล้ว ขอให้ท่านติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง ได้ที่ bit.ly/coethai
6. รายละเอียดและเงื่อนไขการเดินทางกลับประเทศไทย
6.1 คุณสมบัติผู้เดินทางด้วยเที่ยวบิน TG476
- เป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีหนังสือเดินทางไทยที่ยังไม่หมดอายุ
- หากเป็นคนไทยถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร (PR) ด้วย ต้องได้รับอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศจาก Australian Border Force ก่อนทำการสำรองบัตรโดยสาร
- ต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
- ต้องมีใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly หรือ Fit-to-Travel Health Certificate ที่แพทย์ได้ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
- ต้องยินยอมกักตัวเพื่อควบคุมโรคเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- หากท่านประสงค์จะพักในโรงแรมกักตัวที่เป็น Alternative State Quarantine ท่านสามารถจองได้ที่ http://hsscovid.com/ โดยท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองตลอด 14 วัน
6.2 จำนวนผู้โดยสาร
- เที่ยวบินของสายการบินไทยในเดือนตุลาคม 2563 สามารถรองรับผู้โดยสารบุคคลสัญชาติไทยได้เที่ยวบินละ 100 ที่นั่ง
6.3 การคืนเงินค่าบัตรโดยสาร
- เป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายของสายการบินไทย ซึ่งใช้เดินทางได้เฉพาะเส้นทาง วัน เวลา และหมายเลขเที่ยวบินที่กำหนดไว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ (ในส่วนนี้ท่านต้องเจรจากับสายการบินโดยตรงเอง)
6.4 เงื่อนไขการเดินทาง
- หากท่านยกเลิกการเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุใดๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
6.5 ผู้ที่อยู่ในรัฐวิกตอเรีย
- หากจะเดินทางเข้ารัฐนิวเซาท์เวลส์ จะต้องได้รับอนุญาตจากทางการรัฐ NSW โดยดำเนินการขออนุญาต ได้ที่ลิงค์ https://www.service.nsw.gov.au/.../apply-covid-19-nsw... โดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับทางการรัฐ NSW เท่านั้น
- หากท่านมีกำหนดพักอยู่ในนครซิดนีย์ตั้งแต่ 8–48 ชั่วโมง ทางการ NSW จะนำท่านเข้าพักในโรงแรมกักตัว ท่านไม่สามารถออกจากที่พักในระหว่างที่รอขึ้นเครื่องได้ และเจ้าหน้าที่จะพาท่านไปยังสนามบินในวันเดินทาง
*ขอให้ติดตามมาตรการของรัฐ NSW อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
6.6 ท่านที่พำนักในรัฐอื่น ๆ เช่น วิกตอเรีย ควีนส์แลนด์ และเวสเทิร์นออสเตรเลีย หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทย ขอแนะนำให้ท่านเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินที่ออกจากนครซิดนีย์ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีเที่ยวบินกลับประเทศไทยจากรัฐอื่น ๆ อีกหรือไม่
6.7 จะมีเที่ยวบินพิเศษกลับไทยครั้งต่อไปอีกเมื่อใดภายหลังจากวันที่ 19 ตุลาคม 2563
- ไม่สามารถยืนยันได้ในชั้นนี้ เนื่องจากขณะนี้ยังคงเป็นช่วงเวลาไม่ปกติ โดยไทยและออสเตรเลียยังคงมีข้อจำกัดของการเดินทางระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และระเบียบการเข้าเมือง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตลอดจนความพร้อมของสายการบิน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป (หากมี)
6.8 ชาวต่างประเทศ กรุณาดูเงื่อนไขที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ (For non-Thai nationals, please refer to Application for COE at www.canberra.thaiembassy.org)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ