การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย

การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย

2 ต.ค. 2563

322 view

การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย

ข้อมูลทั่วไป
-การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกต้องทำที่ประเทศไทยเท่านั้น
-บุคคลที่สามารถขอรับบริการได้จะต้องเป็นบุคคลที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน และไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
-ข้อมูลส่วนตัวในบัตรประจำตัวประชาชนจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนบ้านที่ประเทศไทยเป็นหลัก ดังนั้น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านของผู้ร้อง หากผู้ร้องต้องการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎรที่สำนักงานเขต/อำเภอที่ประเทศไทยก่อน

การยื่นคำร้อง
1. สแกน QR Code เพื่อกรอกคำร้อง ณ วันที่มายื่นคำร้อง
2. การทำบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือ ภาพถ่ายใบหน้า ผู้ร้องจะต้องมาทำบัตรฯ ด้วยตนเองเท่านั้น
3.ผู้ร้องสามารถทำบัตรฯ ล่วงหน้าก่อนวันที่บัตรหมดอายุ 60 วัน
4.กรณีที่บัตรฯ หมดอายุ เปลี่ยนคำนำหน้านาม หรือเปลี่ยนตัวสะกดชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ ไม่มีค่าธรรมเนียม
5.กรณีที่บัตรฯ หาย ชำรุด เปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือ ที่อยู่ (หลังจากที่ดำเนินการแก้ไขในทะเบียนราษฎร์ที่สำนักงานเขต/อำเภอ) มีค่าธรรมเนียม 6 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (เงินสด)
6.ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า และ สามารถรอรับบัตรได้ทันที

เอกสารประกอบการทำบัตรประจำตัวประชาชน
-กรณีบัตรฯ หมดอายุ ชำรุด เปลี่ยนคำนำหน้านาม หรือเปลี่ยนที่อยู่
บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
-กรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุล
บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล
-กรณีบัตรฯ หาย
หนังสือเดินทางประเทศไทยเล่มปัจจุบัน (หากไม่มีหนังสือเดินทางไทยกรุณานำสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาใบสูติบัตรที่มีตัวเลขประจำตัว 13 หลักระบุอยู่ พร้อมด้วยบัตรประจำตัวของออสเตรเลียที่มีรูปถ่ายปัจจุบันที่มีชื่อสกุลตรงกับเอกสารของไทยเพื่อยืนยันตัวตน ในกรณีที่บัตรประจำตัวของออสเตรเลียระบุชื่อสกุลไม่ตรง กรุณานำใบเปลี่ยนชื่อหรือทะเบียนสมรสมาด้วยเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง