การทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ.

การทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ.

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ต.ค. 2565

| 61,973 view

Website-Icon-2-70_2

การทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ทำหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ (Letter of Consent)

 

1. หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป

 • ใช้ในกรณีที่ บิดา-มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ไม่สามารถไปลงลายมือชื่อให้ความยินยอมต่อเจ้าหน้าที่ขณะที่ทำหนังสือเดินทางให้แก่ผู้เยาว์ได้
 • กรณีผู้เยาว์อยู่ที่ประเทศไทย บิดา-มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ ต้องไปแสดงตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อลงนามในหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง (ไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้)
 • กรณีบิดา หรือ มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอยู่ต่างรัฐในออสเตรเลีย เช่น มารดา อยู่ซิดนีย์ บิดาอยู่รัฐอื่น ไม่สามารถไปลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ ฝ่ายที่ไม่สามารถไปลงนามได้ ต้องดำเนินการดังนี้

     1) นำหนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางต่างประเทศ ไปลงนามและรับรองกับ NOTARY PUBLIC ท่านสามารถค้นหา Notary Public ได้ที่

          ACT Public Notaries Public in the ACT (Supreme Court of the ACT)

          NSW Public Notaries (The Society of Notaries of New South Wales)                   

          Northern Territory Public Notaries (Supreme Court of the NT)

          Queensland Public Notaries (The Society of Notaries Queensland)

          South Australian Public Notaries (Notaries' Society of South Australia)

          Tasmanian Public Notaries (The Law Society of Tasmania)

          Victorian Public Notaries (The Society of Notaries of Victoria)

          Western Australian Public Notaries (WA Justice Department)

     2) นำไปรับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)  (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

     3) ส่งหนังสือยินยอมฯ ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ DFAT               

     4) ส่งหนังสือยินยอมฯ ให้อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อประกอบการทำหนังสือเดินทางของผู้เยาว์

 

2. เอกสารประกอบการทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง

     เอกสารบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ที่มีอายุใช้งาน) พร้อมสำเนา 1 ชุด และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือเดินทาง (ที่มีอายุใช้งาน) พร้อมสำเนา 1 ชุด และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

     เอกสารผู้เยาว์

 • สำเนาสูติบัตรไทย หรือทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

     แบฟอร์ม

     กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

 • บบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจและยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ (ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี) โดยกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
 • บิดา หรือ มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง คนใดคนหนึ่งเป็นอย่างน้อย ต้องไปแสดงตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ทั้งบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง ไม่มีผู้ใดสามารถไปแสดงตนต่อหน้าเจาหน้าที่ได้เลย จำเป็นต้องทำหนังสือมอบมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีขึ้นไป) เป็นผู้พาผู้เยาว์ไปทำหนังสือเดินทางเพิ่มเตอมด้วย
 • เอกสารผู้รับมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่มีอายุใช้งาน) 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อตราประทับ

                   

3. ขั้นตอนการทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง

 • กรอกแบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ และกรอกแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศให้ครบถ้วน
 • กดบัตรคิว และรอเรียกคิว
 • ผู้ให้ความยินยอมลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 • ชำระค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสารหรือลายมือชื่อ
 • ระยะเวลาดำเนินการ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง กรณีเอกสารครบถ้วน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มารับบริการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง กรุณาส่งมาที่อีเมล: [email protected]

 

Website-Icon-2-70_2

***************************

สถานะวันที่ 22 พ.ย. 2564