การรับรองคำแปล

การรับรองคำแปล

20 ก.ย. 2562

Website-Icon-53

ข้อมูลทั่วไป

สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษเป็นไทย สำหรับเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย หรือ หน่วยงานราชการออสเตรเลีย เท่านั้น เช่น สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนหย่า ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนสกุล หนังสือรับรองความเป็นโสด เป็นต้น

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง


การรับรองคำแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ โดยกรอกแบบฟอร์มและเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นเจ้าของเอกสาร ที่ยังมีอายุใช้งาน
 • ต้นฉบับภาษาไทย (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด ในกรณีที่ ไม่มีต้นฉบับมาแสดง สำเนาที่นำมายื่นจะต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากส่วนราชการที่ออกเอกสารนั้น
 • ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษที่ผู้แปลลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง (การแปลต้องดำเนินการโดยนักแปลอาชีพ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ (NAATI)
 • ค่าธรรมเนียม รับรองสำเนาถูกต้องเอกสารต้นฉบับ และการรับรองคำแปลภาษาอังกฤษ รวมชุดละ 50 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ Money Order  สั่งจ่าย  “Royal Thai Consulate-General, Sydney” (ไม่รับเช็คส่วนตัว)

***กรณีที่มีการแปลเอกสารที่ประเทศไทย จะต้องนำเอกสารไปผ่านการรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย ก่อนที่จะนำมายื่นเพื่อการรับรองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

 

การรับรองคำแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ โดยกรอกแบบฟอร์มและเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นเจ้าของเอกสาร ที่ยังมีอายุใช้งาน
 • เอกสารต้นฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยหน่วยงานราชการออสเตรเลีย ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย (Department of Foreign Affairs and Trade - DFAT) ว่าเป็นเอกสารจริง (Authentication) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ต้นฉบับคำแปลภาษาไทยที่ผู้แปลลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง (การแปลต้องดำเนินการโดยนักแปลอาชีพ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ (NAATI)
 • ค่าธรรมเนียม รับรองเจ้าหน้าที่ DFAT รับรองสำเนาถูกต้องเอกสารต้นฉบับ และการรับรองคำแปลภาษาไทย รวมชุดละ 50  ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ Money Order  สั่งจ่าย  “Royal Thai Consulate-General, Sydney” (ไม่รับเช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)

***กรณีที่มีการแปลเอกสารที่ประเทศไทย จะต้องนำเอกสารไปผ่านการรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย ก่อนที่จะนำมายื่นเพื่อการรับรองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

 

ข้อแนะนำในการแปล

 • การแปลเอกสารต้องถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ ห้ามแปลสรุป หรือรวบรัด ตัดตอน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบความถูกต้องในการแปล ก่อนจะนำมาทำการรับรอง
 • ชื่อและนามสกุลที่ปรากฏในเอกสารจะต้องสะกดให้ถูกต้องตามหนังสือเดินทาง
 • หากเอกสารมีการบันทึก หรือแก้ไขเพิ่มเติม จะต้องแปลส่วนที่บันทึกหรือแก้ไขนั้นลงไว้ด้วย เช่น การแก้ไขชื่อเด็กซึ่งบันทึกไว้ด้านหลังสูติบัตร
 • หากยื่นทางไปรษณีย์ ให้ส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดที่ผ่านการ Authentication พร้อมสำเนาทุกหน้า 1 ชุด สำหรับหลักฐานแสดงตนไม่จำเป็นต้องส่งตัวจริงมา ให้ส่งเป็นสำเนาและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาแทน ทั้งนี้ต้องส่งสำเนาของเอกสารทุกหน้าแนบมาด้วย และส่งเอกสารมาที่

                                                             Royal Thai Consulate-General, Sydney

                                                 Level 8131 Macquarie Street, Sydney NSW 2000

 

* หากต้องการให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งเอกสารกลับคืน โปรดจัดหาซองไปรษณีย์ลงทะเบียน ขนาด B4 - 500 กรัม/ 20 มม.(registered envelop recommendedพร้อมจ่าหน้าซองถึงผู้รับให้ชัดเจน แนบมาพร้อมกับเอกสารด้วย

 

เวลาให้บริการยื่นคำร้อง

วันจันทร์-วันศุกร์     

ช่วงเช้า    9.30 - 12.30 น.

ช่วงบ่าย   14.00 - 16.30 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ 

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งมาที่อีเมล์: legal@thaiconsulatesydney.org