การขอสูติบัตรไทย

การขอสูติบัตรไทย

25 ก.ย. 2563

ขั้นตอนการยื่นคำร้อง

 

1. นำสูติบัตรออสเตรเลียไปรับรองเอกสาร (Authentication) ที่กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) โดยต้องนัดหมายล่วงหน้ากับ DFAT หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DFAT

2. เตรียมเอกสารการยื่นคำร้อง ดังนี้

                 -  กรอกชื่อและสกุลของบุตรภาษาอังกฤษตามที่ปรากฏในสูติบัตรออสเตรเลีย

                 -  ชื่อและนามสกุลภาษาไทย จะต้องถอดเสียงให้ตรงกับชื่อภาษาอังกฤษให้มากที่สุด

                      (ตามหลักการของราชบัณฑิตยสภา)

                      หากไม่แน่ใจให้สอบถาม ที่ E-mail: thairegistration@thaiconsulatesydney.org

                 -  หากบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ ให้ถอดชื่อเป็นอักษรไทยด้วย

  • สูติบัตรออสเตรเลียฉบับจริง พร้อมสำเนา ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (DFAT) 1 ชุด
  • รูปถ่ายปัจจุบันของบุตรที่แจ้งเกิด 1 ใบ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว (50x50 มิลลิเมตร) โดยเขียนชื่อและนามสกุลของบุตรไว้ด้านหลังรูป 
  • หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชนไทยตัวจริงของบิดาและมารดา พร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ของประเทศนั้นได้)
  • ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดาตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด (สามารถใช้ทะเบียนสมรสไทย หรือ ออสเตรเลียก็ได้) 1 ชุด
  • กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่ประสงค์จะให้บุตรใช้นามสกุลของบิดา  บิดาจะต้องกรอก แบบฟอร์มยินยอม ให้ใช้นามสกุลแนบมาด้วย
  • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด (หากบิดามารดามีสัญชาติไทย)

3. บิดาหรือมารดายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์  

4. หากต้องการทำสูติบัตรและหนังสือเดินทางในวันเดียวกัน โปรดนัดหมายล่วงหน้าที่ thairegistration@thaiconsulatesydney.org (สำหรับการทำหนังสือเดินทาง บุตร บิดา และ มารดา จำเป็นต้องมาด้วยตนเอง) 

 

เวลาให้บริการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด

วันจันทร์-วันศุกร์               

ช่วงเช้า    9.30 - 12.30 น.

ช่วงบ่าย   14.00 - 16.30 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ 

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งมาที่อีเมล์: thairegistration@thaiconsulatesydney.org