หนังสือยินยอม

หนังสือยินยอม

20 ก.ย. 2562

การขอทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ

 

ข้อมูลทั่วไป

  • ผู้ร้องต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง และลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

 

เอกสารประกอบ

  • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ โดยกรอกแบบฟอร์มและเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วน
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอม โดยกรอกข้อความด้วยปากกาหมึกน้ำเงินให้ครบถ้วน ยกเว้นการลงลายมือชื่อให้มาทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุล ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

                ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอม (ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี) 

                ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอม (ผู้เยาว์อายุมากกว่า 15 ปีบริบูรณ์) 

  • หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน ของบิดาและ/หรือมารดา ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
  • บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งานของบิดาและ/หรือมารดา ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (กรณีที่บิดาและมารดาเป็นคนไทย)
  • หนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดา (กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาสูติบัตรไทยของบุตร จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันของบุตร (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ปค. 14 ใบหย่า ฯลฯ จำนวน 2 ชุด
  • ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

 

เวลาให้บริการของฝ่ายนิติกรณ์ 

วันจันทร์ – วันศุกร์          ช่วงเช้า  10.00 – 13.00 น.

                                    ช่วงบ่าย 14.00 – 16.00 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ (โปรดคลิก เพื่อตรวจสอบวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์)

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งมาที่อีเมล์: legal@thaiconsulatesydney.org