หากกลับไทยไปเลือกตั้งไม่ได้...ต้องทำอย่างไร

หากกลับไทยไปเลือกตั้งไม่ได้...ต้องทำอย่างไร

20 ก.ย. 2562

 

หากท่านมีถิ่นพำนักอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อไปเลือกตั้งได้ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ท่านต้องดำเนินการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยต้องทำทั้ง 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 28 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ 2562 (ตามเวลาประเทศไทย) ผู้ที่ประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในครั้งนี้ ต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรใหม่ทั้งหมด มิฉะนั้น ท่านจะไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

-  ลงทะเบียนด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ตผ่าน www.khonthai.com หรือ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ 

-  ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ หรืออีเมล โดยกรอกแบบฟอร์มแบบคำลงทะเบียน ส.ส. 1/7 พร้อมเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ หนังสือเดินทางไทย หรือ บัตรที่ออกโดยราชการไทยที่มีภาพถ่ายและเลขประจำตัว 13 หลัก โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วส่งมาที่ Royal Thai Consulate-General Level 8, 131 Macquarie Street, Sydney NSW 2000 หรือทางอีเมล์ thaiconsulatesydney@mfa.go.th ทั้งนี้ เอกสารการขอลงทะเบียนต้องส่งมาถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

* โดยหลังจากวันที่ 19 ก.พ. 2562 จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการลงคะแนนได้

2. ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 4-15 มีนาคม 2562

โดยออกเสียงลงคะแนน ตามที่ท่านเลือกไว้เท่านั้น

- ลงคะแนนด้วยตนเอง ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ วันที่ 4-8 และ 11-15 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-16.30 น.หรือที่โรงแรม Metro Hotel Marlow Sydney (ไทยทาวน์) วันที่ 9-10 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-17.00 น.

- ลงคะแนนทางไปรษณีย์ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งบัตรเลือกตั้งให้ท่านในวันที่ 4-5 มีนาคม โดยท่านต้องส่งบัตรเลือกตั้งกลับมาถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่ Level 8,131 Macquarie Street, Sydney NSW 2000 โทรศัพท์ 02 9241 2542  และอีเมล์ thaiconsulatesydney@mfa.go.th