วันที่นำเข้าข้อมูล 20 Sep 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 Oct 2022

| 4,408 view

Contact details

 
          Level 8, 131 Macquarie Street
          Sydney NSW 2000


          Phone (02) 9241 2542-3 
 

-------------------------

 

Email:

          - For any visa enquiries: [email protected]

          - For Thai Passport: [email protected]

          - For Thai National ID: [email protected]

          - For Legalisation: [email protected]

          - For Thai Registration (Marriage/Divorce/Birth/Death): [email protected]

          - For general information: [email protected]

          - For connection, culture, consular activities: [email protected]

 

-------------------------

Facebook: www.facebook.com/sydthaiconsulate